Ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.08.21
do 2021.04.29
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1427
Istniejące wersje czasowe art. 26ca
2020.07.30
dodany przez
2020.08.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1427
2021.04.30
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 26ca. § 1. Wierzyciel wystawia kolejny tytuł wykonawczy w razie potrzeby:

  1) zabezpieczenia na nieruchomości lub egzekucji z nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka, zwanego dalej "majątkiem wspólnym" - w przypadku gdy odpowiedzialność zobowiązanego za należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie obejmuje majątek osobisty zobowiązanego i majątek wspólny;

  2) egzekucji z przedmiotu hipoteki przymusowej - w przypadku przeniesienia tego przedmiotu na podmiot inny niż zobowiązany.

§ 2. Kolejny tytuł wykonawczy zawiera dane, o których mowa w art. 27 § 1 pkt 1-9a i 11-14, § 1a i 2 oraz art. 27d § 1, a także numer porządkowy kolejnego tytułu wykonawczego, oznaczenie celu, dla którego został wydany, oraz:

  1) dane:

   a) małżonka zobowiązanego - w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1,

   b) niebędącego zobowiązanym właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej - w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2;

  2) wysokość kosztów egzekucyjnych - w razie potrzeby zabezpieczenia należności pieniężnej hipoteką przymusową;

  3) datę wystawienia kolejnego tytułu wykonawczego, imię i nazwisko osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela;

  4) informację wierzyciela o nadaniu temu tytułowi klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej.

§ 3. Kolejny tytuł wykonawczy wystawia się w postaci:

  1) papierowej;

  2) elektronicznej, jeżeli istnieją warunki techniczne do wystawienia, przekazania i korzystania z kolejnego tytułu wykonawczego w takiej postaci, w przypadku:

   a) konieczności przekazania go do organu egzekucyjnego właściwego do egzekucji z nieruchomości,

   b)*)

_____________________
*) Uwaga od redakcji: na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2070) art. 26ca § 3 pkt 2 lit. b wchodzi w życie z dniem 30.04.2021 r.

§ 4. Do kolejnego tytułu wykonawczego przepis art. 26c § 4 stosuje się odpowiednio.