Ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.07.30
do 2020.08.20
zmieniony przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 33
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2012.09.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 1015
2013.11.21
zmieniony przez
2014.11.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1619
2016.04.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 599
2016.06.18
zmieniony przez
2017.06.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1201
2018.07.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1314
2019.08.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1438
2020.07.30
zmieniony przez
2020.08.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1427
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 33. § 1. Zobowiązanemu przysługuje prawo wniesienia do wierzyciela, za pośrednictwem organu egzekucyjnego, zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej.

§ 2. Podstawą zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej jest:

  1) nieistnienie obowiązku;

  2) określenie obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z:

   a) orzeczenia, o którym mowa w art. 3 i art. 4,

   b) dokumentu, o którym mowa w art. 3a § 1,

   c) przepisu prawa, jeżeli obowiązek wynika bezpośrednio z tego przepisu;

  3) błąd co do zobowiązanego;

  4) brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia, jeżeli jest wymagane;

  5) wygaśnięcie obowiązku w całości albo w części;

  6) brak wymagalności obowiązku w przypadku:

   a) odroczenia terminu wykonania obowiązku,

   b) rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej,

   c) wystąpienia innej przyczyny niż określona w lit. a i b.

§ 3. W egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 i 9, przepisów § 1 i 2 nie stosuje się. Przepis art. 17a stosuje się.

§ 4. Zarzut w sprawie egzekucji administracyjnej określa istotę i zakres żądania oraz dowody uzasadniające to żądanie.

§ 5. Zarzut w sprawie egzekucji administracyjnej wnosi się nie później niż:

  1) w terminie 30 dni od dnia wyegzekwowania w całości obowiązku, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych;

  2) do dnia wykonania w całości obowiązku o charakterze niepieniężnym lub zapłaty w całości należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych;

  3) w terminie 7 dni od dnia doręczenia zobowiązanemu postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w całości albo w części.