Ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.07.30
do 2020.08.20
dodany przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 32aa
2020.07.30
dodany przez
2020.08.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1427
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 32aa. Wierzyciel niezwłocznie zawiadamia organ egzekucyjny o:

  1) zmianie wysokości należności pieniężnej objętej tytułem wykonawczym wynikającej z jej wygaśnięcia w całości albo w części, w szczególności gdy wygaśnięcie jest wynikiem:

   a) wyegzekwowania należności pieniężnej przez inny organ egzekucyjny,

   b) korekty dokumentu, o którym mowa w art. 3a § 1, powodującej zmniejszenie wysokości należności pieniężnej,

   c) przedawnienia należności pieniężnej,

   d) zapłaty wierzycielowi należności pieniężnej;

  2) zdarzeniu powodującym zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego;

  3) zdarzeniu powodującym ustanie przyczyny zawieszenia postępowania egzekucyjnego;

  4) okresie, za który nie nalicza się odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej, w wyniku zdarzenia zaistniałego po dniu wystawienia tytułu wykonawczego;

  5) uzyskanej informacji o składniku majątkowym lub źródle dochodu zobowiązanego;

  6) zobowiązanym w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji administracyjnej, a w przypadku, o którym mowa w art. 28d § 1, również imieniu, nazwisku i adresie do korespondencji zarządcy przedsiębiorstwa w spadku.