Ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.09.03
do 2020.08.20
dodany przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 26e
2019.09.03
dodany przez
2020.08.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1427
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 26e. § 1. Pismo sporządzone przez wierzyciela lub organ egzekucyjny w postaci elektronicznej opatruje się:

  1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

  2) podpisem zaufanym, albo

  3) podpisem osobistym, albo

  4) zaawansowaną pieczęcią elektroniczną, albo

  5) kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.

§ 2. Jeżeli zachodzi potrzeba doręczenia wydruku pisma sporządzonego przez wierzyciela lub organ egzekucyjny w postaci elektronicznej, wydruk tego pisma odzwierciedla jego treść i zawiera informację o:

  1) sporządzeniu pisma w postaci elektronicznej;

  2) opatrzeniu pisma podpisem albo pieczęcią, o których mowa w § 1.

§ 3. Wydruk pisma, o którym mowa w § 2, stanowi dowód tego, co zostało w nim stwierdzone.

§ 4. Doręczenie wydruku pisma, o którym mowa w § 2, uznaje się za doręczenie tego pisma lub jego odpisu.

§ 5. Przepisów § 1 i § 2 pkt 2 nie stosuje się do jednolitego tytułu wykonawczego.