Ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2016.06.18
do 2017.06.22
zmieniony przez
art. 32 
Istniejące wersje czasowe art. 33
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2012.09.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 1015
2013.11.21
zmieniony przez
2014.11.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1619
2016.04.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 599
2016.06.18
zmieniony przez
2017.06.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1201
2018.07.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1314
2019.08.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1438
2020.07.30
zmieniony przez
2020.08.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1427
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 33. § 1. Podstawą zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej może być:

  1) wykonanie lub umorzenie w całości albo w części obowiązku, przedawnienie, wygaśnięcie albo nieistnienie obowiązku;

  2) odroczenie terminu wykonania obowiązku albo brak wymagalności obowiązku z innego powodu, rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej;

  3) określenie egzekwowanego obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z orzeczenia, o którym mowa w art. 3 i 4;

  4) błąd co do osoby zobowiązanego;

  5) niewykonalność obowiązku o charakterze niepieniężnym;

  6) niedopuszczalność egzekucji administracyjnej lub zastosowanego środka egzekucyjnego;

  7) brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia, o którym mowa w art. 15 § 1;

  8) zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego;

  9) prowadzenie egzekucji przez niewłaściwy organ egzekucyjny;

  10) niespełnienie w tytule wykonawczym wymogów określonych w art. 27, a w zagranicznym tytule wykonawczym - wymogów określonych w art. 102 ustawy o wzajemnej pomocy.

§ 2. W egzekucji należności pieniężnych, o których mowa w:

  1) art. 2 § 1 pkt 8 lit. a-f - zobowiązanemu przysługują zarzuty określone w § 1 pkt 6, 8 i 9;

  2) art. 2 § 1 pkt 8 lit. g i pkt 9 - zobowiązanemu przysługują zarzuty określone w § 1 pkt 6 i 8-10.