Ustawa z dnia 27.08.2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2012.09.15
do 2012.12.31
zmieniony przez
art. 2 
Istniejące wersje czasowe art. 33
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241
2011.01.01
zmieniony przez
2012.01.01
zmieniony przez
2012.09.15
zmieniony przez
2013.01.01
zmieniony przez
2014.11.08
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 33. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. nr 14, poz. 92, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 21:

   a) uchyla się ust. 2a,

   b) ust. 2f otrzymuje brzmienie:

    "2f. Pracodawcy osiągający wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w ust. 2 i 2b, oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2e, składają Pełnomocnikowi informacje miesięczne i roczne odpowiednio o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych według wzoru ustalonego, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Informacja miesięczna składana jest w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja, a informacja roczna - do dnia 20 stycznia za rok poprzedni.",

   c) ust. 2g otrzymuje brzmienie:

    "2g. Pracodawcy, o których mowa w ust. 2b, nieosiągający wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych wymienionych w ust. 2b dokonują wpłat na zasadach określonych w art. 49.";

  1a) po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu:

   "Art. 22a. Pełnomocnik może przeprowadzać kontrolę u sprzedającego lub nabywcy w zakresie prawidłowości realizacji przepisu art. 22.";

  2) w art. 25a w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

   "Ze środków Funduszu refundowane są:";

  3) w art. 25c:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą składa Pełnomocnikowi wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenie społeczne za dany miesiąc.",

   b) ust. 5-8 otrzymują brzmienie:

    "5. W terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenie społeczne Pełnomocnik przekazuje na rachunek bankowy wnioskodawcy kwoty refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości ustalonej na podstawie ust. 1, 4 i art. 25a oraz informuje wnioskodawcę o sposobie jej ustalenia, jeżeli kwota ta różni się od kwoty wskazanej we wniosku.

    5a. W przypadku nieterminowego przekazania przez Pełnomocnika kwoty refundacji składek na ubezpieczenia społeczne od kwoty należnej nalicza się odsetki, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

    6. Jeżeli wnioskodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu przekraczające ogółem kwotę 100 zł, Pełnomocnik wydaje decyzję o wstrzymaniu refundacji składek na ubezpieczenia społeczne do czasu uregulowania zaległości przez wnioskodawcę. Decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania.

    7. W przypadku nieuregulowania przez wnioskodawcę zaległości wobec Funduszu do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, za który wnioskodawcy przysługuje refundacja, Pełnomocnik wydaje decyzję o odmowie wypłaty refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za okres wskazany w decyzji, o której mowa w ust. 6.

    8. W przypadku gdy ustalona przez Pełnomocnika kwota refundacji składek na ubezpieczenia społeczne jest inna niż kwota refundacji wykazana we wniosku, Pełnomocnik wydaje decyzję o wysokości refundacji, na wniosek złożony przez wnioskodawcę, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o ustaleniu wysokości przysługującej refundacji.";

  4) w art. 25d ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

   "1. Pełnomocnik może przeprowadzać kontrole wnioskodawcy w zakresie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidłowości Pełnomocnik wydaje decyzję nakazującą zwrot wypłaconej refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.

   2. Od decyzji Pełnomocnika, o których mowa w ust. 1 i art. 25c ust. 6-8, przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem do Pełnomocnika o ponowne rozpatrzenie sprawy.

   3. W przypadku przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, Pełnomocnik może nieodpłatnie korzystać z danych zgromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.";

  5) w art. 26:

   a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

    "5. Umowy z pracodawcą, którym jest starosta, zawiera Pełnomocnik.",

   b) (uchylona)

  6) w art. 26a:

   a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

    "Pracodawcy przysługuje ze środków Funduszu miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, o której mowa w art. 26b ust. 1, prowadzonej przez Pełnomocnika.",

   b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    "6. Miesięczne dofinansowanie wypłaca Pełnomocnik w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy pracownika, na zasadach określonych w art. 26b i art. 26c.",

   c) ust. 8-12 otrzymują brzmienie:

    "8. Jeżeli pracodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu przekraczające ogółem kwotę 100 złotych, Pełnomocnik wydaje decyzję o wstrzymaniu miesięcznego dofinansowania do czasu uregulowania zaległości przez pracodawcę. Decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania.

    9. W przypadku nieuregulowania przez pracodawcę zaległości wobec Funduszu do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, za który pracodawcy przysługuje miesięczne dofinansowanie, Pełnomocnik wydaje decyzję o odmowie wypłaty miesięcznego dofinansowania za okres wskazany w decyzji, o której mowa w ust. 8.

    9a. Pełnomocnik wydaje decyzję o odmowie wypłaty miesięcznego dofinansowania:

     1) w przypadkach, o których mowa w art. 48a ust. 3;

     2) w przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1a1 pkt 2 albo 3.

    9b. Pełnomocnik może przeprowadzić u pracodawcy postępowanie sprawdzające w celu potwierdzenia:

     1) zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach, o których mowa w art. 26c ust. 1;

     2) sytuacji ekonomicznej pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, o której mowa w art. 48a ust. 3.

    9c. W przypadku podjęcia postępowania sprawdzającego dotyczącego złożonego wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania termin, o którym mowa w art. 26c ust. 3, ulega przedłużeniu o okres niezbędny do przeprowadzenia tego postępowania, nie dłużej jednak niż o 14 dni.

    9d. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ust. 9b, stosuje się przepis ust. 10.

    10. Pełnomocnik może przeprowadzać kontrole pracodawcy w zakresie miesięcznego dofinansowania, w szczególności dotyczące zgodności ze stanem faktycznym:

     1) danych zawartych w dokumentach, o których mowa w art. 26c ust. 1;

     2) wysokości miesięcznego dofinansowania, w tym kwot i terminów poniesienia miesięcznych kosztów płacy pracowników.

    11. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli albo analizy dokumentów zgromadzonych przez Fundusz lub danych, o których mowa w art. 49c, Pełnomocnik wydaje:

     1) decyzję nakazującą zwrot wypłaconego dofinansowania w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości;

     2) decyzję o wstrzymaniu dofinansowania do czasu zwrotu wypłaconego dofinansowania; decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania.

    12. Od decyzji Pełnomocnika, o których mowa w ust. 8-9a i 11, przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem do Pełnomocnika o ponowne rozpatrzenie sprawy.";

   7) w art. 26b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Miesięczne dofinansowanie przysługuje na osoby niepełnosprawne z tytułu zatrudnienia, ujęte w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą prowadzi Pełnomocnik, wykorzystując numer PESEL oraz przekazywane drogą elektroniczną Pełnomocnikowi informacje, z zastrzeżeniem art. 26c ust. 1a.".

   8) w art. 26c:

    a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

     "Pracodawca, o którym mowa w art. 26a, składa Pełnomocnikowi:",

    b) ust. 3-4 otrzymują brzmienie:

     "3. W terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania Pełnomocnik przekazuje na rachunek bankowy pracodawcy miesięczne dofinansowanie w kwocie ustalonej na podstawie art. 26a i art. 26b oraz informuje pracodawcę o sposobie jej ustalenia, jeżeli kwota ta różni się od kwoty wskazanej we wniosku.

     3a. W przypadku nieterminowego przekazania przez Pełnomocnika kwoty miesięcznego dofinansowania od kwoty należnej nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowej.

     4. W przypadku gdy ustalona przez Pełnomocnika kwota dofinansowania jest inna niż kwota dofinansowania wykazana we wniosku pracodawcy, Pełnomocnik wydaje decyzję o wysokości dofinansowania, na wniosek pracodawcy złożony w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o ustaleniu wysokości przysługującego dofinansowania do wynagrodzenia.",

    c) ust. 4b otrzymuje brzmienie:

     "4b. Od decyzji, o której mowa w ust. 4, przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem do Pełnomocnika o ponowne rozpatrzenie sprawy.";

   9) w art. 26e:

    a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

     "3. Umowy z pracodawcą, którym jest starosta, zawiera Pełnomocnik.",

    b) (uchylona)

   10) art. 32a otrzymuje brzmienie:

    "Art. 32a. Pełnomocnik, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej, udziela pracodawcy pomocy, o której mowa w art. 32 ust. 1.";

   11) w art. 34:

    a) w ust. 6:

     - pkt 3 otrzymuje brzmienie:

      "3) opracowywanie projektu planu finansowego Funduszu oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Funduszu;",

     - w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6-9 w brzmieniu:

      "6) dokonywanie wyboru przedsięwzięć do finansowania ze środków Funduszu;

      7) podejmowanie decyzji w sprawie odraczania terminu spłat i umarzania pożyczek;

      8) opracowywanie programów służących rehabilitacji społecznej i zawodowej, w szczególności adresowanych do osób niepełnosprawnych oraz do rodzin, których członkami są osoby niepełnosprawne;

      9) sprawowanie kontroli nad wykorzystaniem środków Funduszu przekazywanych na realizację zadań określonych ustawą.",

    b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a-6c w brzmieniu:

     "6a. Pełnomocnik może żądać niezwłocznego zwrotu całości lub części środków do Funduszu lub zawiesić wypłatę dalszych kwot, jeżeli w ciągu roku budżetowego, w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 6 pkt 9, stwierdzi nieprawidłowości polegające na wykorzystaniu niezgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych z Funduszu.

     6b. Do oceny prawidłowości wykorzystania środków Funduszu stosuje się przepisy o finansach publicznych.

     6c. Pełnomocnik może dokonać podziału środków nieprzekazanych lub zwróconych, o których mowa w ust. 6a, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.",

    c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

     "7. Zadania wynikające z ustawy realizują organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego i Pełnomocnik.",

    d) ust. 9 i 10 otrzymują brzmienie:

     9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ust. 6 pkt 9, art. 6c ust. 2 pkt 1 i 2, art. 22a, art. 25d ust. 1, art. 26a ust. 10, art. 30 ust. 3b i art. 34 ust. 5, uwzględniając potrzebę zapewnienia jednolitej procedury kontroli oraz prawidłowego przebiegu kontroli.

     10. Pełnomocnik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Pełnomocnika, które stanowi wyodrębnioną komórkę organizacyjną w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 3.";

   12) art. 35c otrzymuje brzmienie:

    "Art. 35c. 1. Zarządy województw i zarządy powiatów przedstawiają Pełnomocnikowi sprawozdania rzeczowo-finansowe o zadaniach zrealizowanych ze środków Funduszu.

    2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposoby rozliczeń finansowych samorządu z Pełnomocnikiem w zakresie otrzymanych środków Funduszu, mając na uwadze prawidłowe gospodarowanie środkami Funduszu.";

   13) w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych mogą być realizowane na zlecenie Pełnomocnika przez fundacje oraz organizacje pozarządowe.";

   14) art. 45 otrzymuje brzmienie:

    "Art. 45. 1. Fundusz jest państwowym funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240).

    2. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

    3. Dysponent Funduszu wykonuje zadania, o których mowa w art. 25c ust. 5-8, art. 25d ust. 1, art. 26a ust. 6 i 8-11, art. 26b ust. 1, art. 26c ust. 3, 3a i 4, art. 34 ust. 6 pkt 3 i 8, ust. 6a i 6c, art. 48 ust. 1, art. 49 ust. 1, 3, 5a i 5c, art. 49a ust. 1 i 2 oraz art. 49b ust. 4, przy pomocy Biura Obsługi Funduszu funkcjonującego w formie jednostki budżetowej.

    4. Koszty obsługi Biura Obsługi Funduszu są finansowane z budżetu państwa.";

   15) w art. 46 uchyla się pkt 6;

   16) w art. 46a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Dotacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w sposób umożliwiający pełne i terminowe wykonywanie zadania.";

   17) w art. 47:

    a) w ust. 1 w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

     "a) programy służące rehabilitacji społecznej i zawodowej, w szczególności adresowane do osób niepełnosprawnych oraz do rodzin, których członkami są osoby niepełnosprawne,",

    b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

     "1a. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ze środków Funduszu mogą być:

      1) przekazywane instytucji wdrażającej środki na realizację projektów na rzecz osób niepełnosprawnych - na podstawie umowy, która może być zawarta na okres dłuższy niż rok;

      2) udzielane dotacje, pożyczki oraz finansowane odsetki od kredytów udzielonych projektodawcom na realizację programów - zgodnie z umową określającą w szczególności warunki korzystania z tych form pomocy, zawartą z realizatorami programów.",

    ba) w ust. 2a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

     "Gminy składają Pełnomocnikowi wnioski o wypłatę kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień w terminach:"

    c) uchyla się ust. 5;

   18) w art. 48 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Środki Funduszu są przekazywane przez Pełnomocnika:

     1) samorządom wojewódzkim i powiatowym na realizację określonych zadań lub rodzajów zadań, na wyodrębniony rachunek bankowy - według algorytmu;

     2) podmiotom realizującym zadania zlecone przez Pełnomocnika lub inne zadania wynikające z ustawy - na podstawie zawartych z nimi umów.";

   19) w art. 49:

    a) ust. 1-4 otrzymują brzmienie:

     1. Do wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1, art. 23, art. 29 ust. 3a1, 3b, 3c i 3g, art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 33 ust. 4a, 4a1, 4c, 7 i 7a, oraz art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 5a-5d oraz art. 49a i art. 49b, przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749), zwanej dalej "Ordynacją podatkową", z tym że uprawnienia organów podatkowych określone w tej ustawie przysługują Pełnomocnikowi.

     2. Pracodawcy dokonują wpłat na wyodrębniony rachunek bankowy Funduszu, w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat, składając równocześnie Pełnomocnikowi deklaracje miesięczne i roczne poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego według wzoru ustalonego, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

     3. Do egzekucji wpłat stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z tym że tytuł wykonawczy wystawia Pełnomocnik.

     4. Od decyzji dotyczących wpłat pracodawcy przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem do Pełnomocnika o ponowne rozpatrzenie sprawy.",

    b) ust. 5a otrzymuje brzmienie:

     "5a. Zaległości z tytułu wpłat, odsetki za zwłokę lub opłata prolongacyjna mogą być umarzane w całości lub w części decyzją Pełnomocnika wyłącznie w przypadku ich całkowitej nieściągalności.",

    c) w ust. 5c zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

     "Pełnomocnik, w drodze decyzji, na wniosek pracodawcy, w przypadku uzasadnionym ważnym interesem pracodawcy lub interesem publicznym może:";

   20) art. 49a ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

    "1. Pełnomocnik może złożyć wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości dłużnika zalegającego z opłatą z tytułu wpłat, o których mowa w art. 49 ust. 1.

    2. Wystawione przez Pełnomocnika dokumenty stwierdzające istnienie należności z tytułu wpłat, o których mowa w art. 49 ust. 1, oraz ich wysokość są podstawą wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej własność zobowiązanego. Jeżeli nieruchomość nie posiada księgi wieczystej, zabezpieczenie jest dokonywane przez złożenie tych dokumentów do zbioru dokumentów.";

   21) w art. 49b ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Wypis z rejestru zastawów, o którym mowa w art. 46 § 1 Ordynacji podatkowej, jest wydawany na wniosek Pełnomocnika nieodpłatnie.";

   22) w art. 49c zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

    "Pełnomocnik jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z danych zgromadzonych:";

   23) uchyla się art. 49d;

   23a) w art. 49f ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. W przypadku umarzania należności wynikających z umów określonych w ust. 1, do których zawierania został powołany Fundusz lub Pełnomocnik decyzję w sprawie umorzenia wydaje Pełnomocnik."

   24) uchyla się art. 50-53g;

   25) w art. 54:

    a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

     "1) koszty obsługi wyodrębnionego rachunku bankowego Funduszu;",

    b) w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

     "4) wpłaty do budżetu państwa w wysokości wydatków poniesionych w miesiącu poprzednim na koszty działalności Biura Obsługi Funduszu, o których mowa w art. 45 ust. 4 - w terminie do końca miesiąca.".