Ustawa z dnia 27.08.2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2011.09.13
do 2014.11.07
zmieniony przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 98
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241
2011.09.13
zmieniony przez
2014.11.08
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 98. 1. Z dniem 1 stycznia 2015 r. Biuro i oddziały Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stają się Biurem Obsługi Funduszu.

2. Sprawy wszczęte, a niezakończone przed dniem 1 stycznia 2015 r. dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych lub umarzania, rozkładania na raty bądź odraczania terminów płatności należności pieniężnych przypadających Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podlegają rozpoznaniu według przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 i nr 171, poz. 1016) w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Umowy zawarte przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zachowują moc do czasu ich wygaśnięcia, z tym że wynikające z tych umów prawa i obowiązki Funduszu stają się, z dniem 1 stycznia 2015 r., prawami i obowiązkami Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, z wyłączeniem praw i obowiązków wynikających z umów zawartych w zakresie zadań realizowanych przez oddziały Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które stają się prawami i obowiązkami marszałków województw.

4. Z dniem 1 stycznia 2015 r. zadania realizowane przez oddziały Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stają się zadaniami marszałków województw finansowanymi ze środków przekazywanych samorządom wojewódzkim na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 33.

5. Z dniem 1 stycznia 2015 r.:

    1) wygasają akty powołania Prezesa i zastępców Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dyrektorów oddziałów tego Funduszu;

    2) ulega rozwiązaniu Rada Nadzorcza i Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

    3) mienie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych staje się mieniem Skarbu Państwa, w imieniu którego działa minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego;

    4) należności i zobowiązania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stają się należnościami i zobowiązaniami Skarbu Państwa, w imieniu którego działa minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

6. Przekazanie mienia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rzecz Skarbu Państwa następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego do dnia 31 grudnia 2014 r. przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

7. Z dniem 1 stycznia 2015 r. pracownicy Biura Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stają się pracownikami Biura Obsługi Funduszu.

8. Z dniem 1 stycznia 2015 r. pracownicy oddziałów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stają się pracownikami urzędów marszałkowskich.

9. Stosunki pracy z pracownikami, o których mowa w ust. 7 i 8, wygasają z dniem 30 czerwca 2015 r., jeżeli przed dniem 31 maja 2015 r. nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo w razie ich nieprzyjęcia do dnia 15 czerwca 2015 r.

10. Pracodawca jest obowiązany powiadomić na piśmie pracownika odpowiednio o terminie wygaśnięcia stosunku pracy albo o skutkach nieprzyjęcia nowych warunków pracy lub płacy.

11. Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę może nastąpić za wypowiedzeniem.

12. W przypadku wygaśnięcia stosunków pracy, o których mowa w ust. 9, lub wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 11, pracownikom przysługują świadczenia przewidziane dla pracowników, z którymi stosunki pracy rozwiązuje pracodawca z przyczyn niedotyczących pracowników.

13. Do pracowników, o których mowa w ust. 7 i 8, stosuje się odpowiednio przepisy art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.).