Ustawa z dnia 27.08.2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2009.09.24
do 2011.09.12
tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241
Istniejące wersje czasowe art. 119
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241
2011.09.13
zmieniony przez
2014.11.08
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 119. 1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 85, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2010 r., z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 112.

2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 85, zachowują moc do dnia 31 grudnia 2012 r.

3. Wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zarządzenia i rozporządzenia w sprawie emisji skarbowych papierów wartościowych zachowują moc, a wyemitowane na ich podstawie obligacje są oferowane i wykupywane na zasadach w nich zawartych.

4. Do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 34 ust. 9 ustawy, o której mowa w art. 33, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zachowują moc dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 34 ust. 9 ustawy, o której mowa w art. 33, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2011 r.