Ustawa z dnia 27.08.2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2009.09.24
do 2010.09.15
tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241
Istniejące wersje czasowe art. 116
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241
2010.09.16
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 116. 1. W przypadku wyrażenia zgody na utworzenie instytucji gospodarki budżetowej, o której mowa w art. 23 ustawy wymienionej w art. 1, instytucja ta może być utworzona poprzez przekształcenie istniejącego gospodarstwa pomocniczego państwowej jednostki budżetowej na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 2.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb przekształcenia gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych, o których mowa w ust. 1, w instytucje gospodarki budżetowej, z uwzględnieniem rozliczeń związanych z zakończeniem działalności gospodarstw pomocniczych oraz zapewnieniem ciągłości realizacji zadań i ich specyfiki.