Ustawa z dnia 27.08.2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2009.09.24
do 2010.09.03
tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241
Istniejące wersje czasowe art. 97
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241
2010.09.04
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 97. 1. Gmina lub powiat, które uzyskały status zakładu aktywności zawodowej dla wyodrębnionej jednostki organizacyjnej będącej gospodarstwem pomocniczym, przekazują prowadzenie zakładu aktywności zawodowej fundacji, stowarzyszeniu lub innej organizacji społecznej, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.

2. Podmiot, któremu gmina lub powiat przekazały prowadzenie zakładu aktywności zawodowej, występuje do wojewody o wydanie decyzji o przyznaniu statusu zakładu aktywności zawodowej z dniem przejęcia zakładu aktywności zawodowej.

3. W przypadku nieprzekazania prowadzenia zakładu aktywności zawodowej lub nieuzyskania statusu zakładu aktywności zawodowej przez podmiot, o którym mowa w ust. 2, w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r., kwota stanowiąca wartość mienia zakładu aktywności zawodowej sfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w części, która nie została pokryta odpisami amortyzacyjnymi, oraz niewykorzystane środki Funduszu oraz zakładowego funduszu aktywności podlegają przekazaniu na rachunek tego Funduszu w terminie do dnia 31 marca 2012 r.