Ustawa z dnia 27.08.2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2009.09.24
do 2009.12.21
tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241
Istniejące wersje czasowe art. 80
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241
2009.12.22
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 80. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. nr 227, poz. 1505) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

   "7) jednostkach budżetowych obsługujących państwowe fundusze celowe, których dysponentami są organy administracji rządowej.";

  2) w art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. W ramach realizacji strategii zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej oraz w celu wdrożenia standardów, wytycznych i zasad, o których mowa w art. 15 ust. 9 i 10, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na wniosek Szefa Służby Cywilnej, dysponuje, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), środkami z rezerwy budżetowej na modernizację służby cywilnej, utworzonej w ustawie budżetowej.";

  3) w art. 25 w ust. 4 w pkt 1 uchyla się lit. i;

  4) w art. 160 uchyla się pkt 4.