Ustawa z dnia 27.08.2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2009.09.24
do 2010.07.02
tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241
Istniejące wersje czasowe art. 28
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241
2010.07.03
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 28. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. nr 171, poz. 1397, z późn. zm.) w art. 56 wprowadza się następujące zmiany:

  a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

   "3) Fundusz Skarbu Państwa, na rachunku którego gromadzi się:

    a) 2% przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz odsetki od tych środków,

    b) opłaty z tytułu egzaminów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz odsetki od tych środków

   - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prywatyzacji, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, uzupełnienie środków brakujących na pokrycie kosztów procesów likwidacyjnych i postępowania upadłościowego, podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa, kosztów przeprowadzania egzaminów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz na wykonywanie przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa innych ustawowo określonych zadań, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa,",

  b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

   "2a. W przypadku wystąpienia wolnych środków finansowych Funduszy, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, ich dysponent może dokonywać oprocentowanych lokat bankowych.";

  c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

   "6. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia gospodarki finansowej Funduszy, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, w tym:

    1) elementy rocznego planu finansowego,

    2) sposób dokonywania wydatków ujętych w rocznym planie finansowym,

    3) sposób dokonywania oprocentowanych lokat bankowych wolnych środków finansowych,

    4) sposób postępowania w zakresie uzupełnienia środków brakujących na pokrycie kosztów procesów likwidacyjnych i postępowania upadłościowego - w przypadku Funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3

   - mając na względzie potrzebę zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej Funduszy.".