Ustawa z dnia 19.03.2004 r. Prawo celne

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2009.01.01
do 2009.10.30
tekst ujednolicony przez redakcję

Art. 69. 1. W postępowaniu celnym organami właściwymi są:

  1) naczelnik urzędu celnego - jako organ pierwszej instancji;

  2) dyrektor izby celnej - jako:

   a) organ odwoławczy od decyzji naczelnika urzędu celnego,

   b) organ pierwszej instancji w sprawach określonych w przepisach prawa celnego oraz przepisach odrębnych,

   c) organ odwoławczy od decyzji wydanych przez ten organ w pierwszej instancji, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;

  3) minister właściwy do spraw finansów publicznych - jako:

   a) organ pierwszej instancji w sprawach stwierdzenia z urzędu nieważności decyzji ostatecznej dyrektora izby celnej,

   b) organ odwoławczy od decyzji wydanych przez ten organ w pierwszej instancji oraz decyzji, o których mowa w art. 70 ust. 2 pkt 2.

2. Organami wyższego stopnia są organy odwoławcze.