Ustawa z dnia 19.03.2004 r. Prawo celne1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2017.03.01
do 2018.01.18
zmieniony przez
art. 85 
Istniejące wersje czasowe art. 69
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2009.10.31
zmieniony przez
2013.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 727
2015.06.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 858
2016.08.20
zmieniony przez
2016.11.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1880
2017.03.01
zmieniony przez
2018.01.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 167
2019.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1169
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 69. 1. Organem celnym, stosownie do swojej właściwości, jest:

  1) naczelnik urzędu celno-skarbowego - jako organ pierwszej instancji;

  2) dyrektor izby administracji skarbowej - jako:

   a) organ odwoławczy od decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego,

   b) organ pierwszej instancji w sprawach określonych w przepisach prawa celnego oraz przepisach odrębnych,

   c) organ odwoławczy od decyzji wydanych przez ten organ w pierwszej instancji, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;

  3) Szef Krajowej Administracji Skarbowej - jako organ odwoławczy od decyzji, o których mowa w art. 70 ust. 2;

  4) minister właściwy do spraw finansów publicznych - jako organ odwoławczy od decyzji wydanych przez ten organ w pierwszej instancji.

2. Organami wyższego stopnia są organy odwoławcze.