Ustawa z dnia 19.03.2004 r. Prawo celne1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2016.11.22
do 2017.02.28
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1880
Istniejące wersje czasowe art. 92
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2012.10.25
zmieniony przez
2013.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 727
2015.06.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 858
2016.08.20
zmieniony przez
2016.11.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1880
2017.03.01
zmieniony przez
2018.01.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 167
2019.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1169
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 92. 1. Organ celny pobiera opłaty z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz towarów, w przypadku gdy:

  1) badanie lub analiza zostaną przeprowadzone na żądanie osoby;

  2) rozpatrzenie wniosku o wydanie wiążącej informacji taryfowej lub wiążącej informacji o pochodzeniu towaru wymaga przeprowadzenia badania lub analizy.

  3) (uchylony)

  4) (uchylony)

2. Osoba, na wezwanie organu celnego, jest obowiązana do uiszczenia zaliczki w określonej wysokości na pokrycie opłat za badania lub analizy, o których mowa w ust. 1.

2a. W przypadku nieuiszczenia zaliczki w wyznaczonym terminie:

  1) uznaje się żądanie osoby za wycofane - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

  2) organ celny odmawia przyjęcia wniosku lub wydaje decyzję o odmowie wydania wiążącej informacji - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

3. Kwota opłat powinna odpowiadać rzeczywistym wydatkom poniesionym z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, ryczałtowe stawki opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne. Określając stawki opłat, należy uwzględnić rodzaj przeprowadzanych badań lub analiz, stopień ich skomplikowania i pracochłonność.