Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19.09.2022 r. w sprawie zakresu rocznej informacji dotyczącej realizacji pracowniczych programów emerytalnych, trybu jej przekazywania organowi nadzoru oraz jej wzoru

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2022 r. poz. 1989

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2139 oraz z 2022 r. poz. 904) zarządza się, co następuje:

§ 1. Roczna informacja dotycząca realizacji pracowniczych programów emerytalnych, zwana dalej "informacją", zawiera następujące dane:

  1) numer wpisu programu do rejestru pracowniczych programów emerytalnych;

  2) numer REGON pracodawcy prowadzącego pracowniczy program emerytalny;

  3) nazwę pracodawcy prowadzącego pracowniczy program emerytalny;

  4) wartość aktywów zgromadzonych na rachunkach uczestników pracowniczego programu emerytalnego według stanu na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia danego roku kalendarzowego;

  5) liczbę uczestników pracowniczego programu emerytalnego według stanu na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia danego roku kalendarzowego w podziale na:

   a) liczbę uczestników ogółem,

   b) liczbę uczestników, za których na koniec II i IV kwartału były odprowadzane składki podstawowe,

   c) liczbę uczestników, za których na koniec II i IV kwartału były odprowadzane składki dodatkowe;

  6) wartość wpłat dokonanych do pracowniczego programu emerytalnego za pierwsze półrocze i rok w podziale na:

   a) wpłaty z tytułu składek podstawowych,

   b) wpłaty z tytułu składek dodatkowych;

  7) wartość wypłat transferowych oraz liczbę osób, na których rachunki przyjęto wypłaty transferowe za pierwsze półrocze i rok, w podziale na:

   a) wypłaty transferowe przyjęte z pracowniczego programu emerytalnego,

   b) wypłaty transferowe przyjęte z indywidualnego konta emerytalnego;

  8) wartość wypłat transferowych oraz liczbę osób, z których rachunków dokonano wypłat transferowych za pierwsze półrocze i rok, w podziale na:

   a) wypłaty transferowe dokonane do pracowniczego programu emerytalnego,

   b) wypłaty transferowe dokonane na indywidualne konto emerytalne;

  9) wartość wypłat oraz liczbę osób, z których rachunków dokonano wypłat za pierwsze półrocze i rok, w podziale na:

   a) wypłaty jednorazowe,

   b) wypłaty w ratach.

§ 2. 1. W przypadku danych, o których mowa w § 1 pkt 6-9, informacja jest sporządzana według stanu na dzień:

  1) 30 czerwca danego roku kalendarzowego - za pierwsze półrocze;

  2) 31 grudnia danego roku kalendarzowego - za rok.

2. W przypadku określonym w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych za fundusze inwestycyjne zarządzające pracowniczym programem emerytalnym tego samego pracodawcy informację przekazuje towarzystwo zarządzające tymi funduszami inwestycyjnymi, przy czym umowy różnych funduszy inwestycyjnych z tym samym pracodawcą są ujmowane w informacji jako jeden pracowniczy program emerytalny.

3. Za pracowniczy fundusz emerytalny informację przekazuje zarządzające nim pracownicze towarzystwo emerytalne.

§ 3. Informacja jest przekazywana do organu nadzoru w postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez organ nadzoru na jego stronie internetowej w formacie danych zgodnym z formatem danych systemu teleinformatycznego organu nadzoru.

§ 4. Wzór informacji jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 5. Roczną informację dotyczącą realizacji pracowniczych programów emerytalnych sporządza się po raz pierwszy za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.*)

_________________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 28.05.2004 r. w sprawie przekazywania przez pracodawcę organowi nadzoru rocznej informacji dotyczącej realizacji prowadzonego pracowniczego programu emerytalnego (Dz. U. poz. 1297), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7.04.2022 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. poz. 904).

Załącznik

Wzór rocznej informacji dotyczącej realizacji pracowniczych programów emerytalnych

Wzór rocznej informacji dotyczącej realizacji pracowniczych programów emerytalnych

Wzór rocznej informacji dotyczącej realizacji pracowniczych programów emerytalnych

Wzór rocznej informacji dotyczącej realizacji pracowniczych programów emerytalnych

Wzór rocznej informacji dotyczącej realizacji pracowniczych programów emerytalnych