Ustawa z dnia 6.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.11.14
do 2022.07.07
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2204
Istniejące wersje czasowe art. 16
2019.11.14 Tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 2204
2022.07.08
zmieniony przez
2022.08.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1728
2023.01.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 146
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 16. 1. W wypadkach przewidzianych w przepisach ustawowych w księdze wieczystej, poza prawami rzeczowymi, mogą być ujawnione prawa osobiste i roszczenia.

2. W szczególności mogą być ujawniane:

  1) prawo najmu lub dzierżawy, prawo odkupu lub pierwokupu, prawo dożywocia;

  2) roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego albo o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego; dotyczy to także roszczeń przyszłych;

  3) roszczenie wynikające z określenia zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli lub wieczystych użytkowników;

  4) roszczenie współwłaścicieli wyłączające uprawnienie do zniesienia współwłasności;

  5) wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipoteką oraz informacje, że zostały one wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1771 oraz z 2018 r. poz. 2243);

  6) prawo z umowy timeshare, o którym mowa w ustawie z dnia 16 września 2011 r. o timeshare (Dz. U. poz. 1370).