Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2009.01.01
do 2009.12.31
tekst ujednolicony przez redakcję

 

Załącznik nr 6

Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów wikariuszy

Uwaga od redakcji:
Załącznik nr 6 w brzmieniu ustalonym przez obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14.11.2008 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2009 r. (Mon. Pol. z 2008 r. nr 88, poz. 771).

W parafiach o liczbie mieszkańców
Jeżeli siedziba parafii znajduje się
powyżej
do
na terenie gminy lub miasta o liczbie mieszkańców do 5.000
w mieście o liczbie mieszkańców
powyżej 5.000
do 50.000
powyżej 50.000
wysokość stawek w złotych
 
1.000
113
229
330
1.000
3.000
330
346
346
3.000
5.000
346
366
382
5.000
8.000
353
382
391
8.000
10.000
366
400
411
10.000
 
382
411
422

Objaśnienie:

Liczbę mieszkańców przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, za który opłacany jest ryczałt, według danych właściwych organów administracji miast i gmin, prowadzących ewidencję ludności.