Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2009.01.01
do 2010.12.31
tekst ujednolicony przez redakcję
Istniejące wersje czasowe zał. nr 2
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2011.01.01
zmieniony przez
2016.12.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 2180
2017.11.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2157
2019.01.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 43
2020.10.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1905
2021.01.01
uchylony przez
2021.11.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
 
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 2

 
Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według polskiej klasyfikacji wyrobów i usług

Lp.
Symbol PKWiU
Nazwa usługi
123
1
51.12Usługi pośrednictwa w sprzedaży paliw, rud, metali oraz chemikaliów przemysłowych
2
51.14Usługi pośrednictwa w sprzedaży maszyn, urządzeń przemysłowych, statków, samolotów i innych pojazdów latających
3
51.18Usługi pośrednictwa w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowane
4
51.19Usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów, różnego rodzaju
5
55.23.14Usługi oferowania miejsc sypialnych w wagonach sypialnych i w innych środkach transportu
6
63.12.12Usługi magazynowania i przechowywania cieczy i gazów
7
63.12.14-00.30Usługi magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych
8
Sekcja JUsługi pośrednictwa finansowego
9
grupa 70.1Usługi związane z nieruchomościami stanowiącymi majątek własny
10
grupa 70.2Usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek****
11
grupa 70.3Usługi obsługi nieruchomości świadczone na zlecenie
 z wyjątkiem: 70.32Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami świadczone na zlecenie**
12
grupa 73.1Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
13
grupa 73.2Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społeczno-humanistycznych
14
grupa 74.1Usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
15
grupa 74.2Usługi architektoniczne i inżynierskie
16
grupa 74.3Usługi w zakresie badań i analiz technicznych
17
grupa 74.4Usługi reklamowe
18
grupa 74.5Usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu oraz usługi świadczone przez jednoosobowe podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu
 z wyjątkiem: 74.50.2Usługi pozyskiwania personelu**
19
grupa 74.6Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
20
grupa 74.81.23Usługi wykonywania fotografii reklamowych i podobnych
21
grupa 74.83.13Usługi tłumaczeń pisemnych*
22
grupa 74.83.14Usługi tłumaczeń ustnych*
23
grupa 74.84Usługi komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
 z wyjątkiem: 74.84.15Usługi organizowania wystaw, targów i kongresów**
24
Sekcja LUsługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych
 z wyjątkiem: 75.25.11Usługi związane ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom***
25
Sekcja MUsługi w zakresie edukacji*
 z wyjątkiem: 80.10.11 exUsługi związane z prowadzeniem przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym specjalnych - dotyczy wyłącznie przygotowania dzieci do nauki w szkole***
26
grupa 85.1Usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego*
27
dział 91Usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane
28
dział 92Usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem
 z wyjątkiem: 92.53Usługi związane z ogrodami botanicznymi i zoologicznymi oraz obszarami z obiektami chronionej przyrody***
29
93.05Usługi pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyjątkiem usług opieki doraźnej i robienia zakupów

________________
* Wyłączenie nie dotyczy pozarolniczej działalności gospodarczej świadczonej w ramach wolnych zawodów.
** Usługi podlegają opodatkowaniu według stawki 17% przychodów.
*** Usługi podlegają opodatkowaniu według stawki 8,5% przychodów.
**** Wyłączenie nie dotyczy przychodów osiąganych z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, o których mowa w art. 6 ust. 1a.