Ustawa z dnia 11.03.2022 r. o obronie Ojczyzny

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.03.23
do 2022.08.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 655
Istniejące wersje czasowe art. 41
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 655
2022.09.01
zmieniony przez
2022.11.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2305
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 41. 1. W Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, zwany dalej "Funduszem".

2. Środki Funduszu przeznacza się na realizację celów określonych w programie.

3. Środki Funduszu przeznacza się również na:

  1) wykup obligacji i zapłatę odsetek od obligacji, o których mowa w art. 45 ust. 1, pokrycie kosztów emisji tych obligacji oraz innych kosztów bezpośrednio związanych z tymi obligacjami;

  2) zwrot Bankowi Gospodarstwa Krajowego środków, o których mowa w ust. 8, wraz z wynagrodzeniem określonym w umowie, o której mowa w ust. 5;

  3) spłatę zobowiązań wynikających z wykonania przez Skarb Państwa gwarancji, o której mowa w art. 45 ust. 2.

4. Środki Funduszu pochodzą z:

  1) wpływów z tytułu:

   a) wsparcia udzielonego wojskom obcym oraz udostępniania im poligonów,

   b) specjalistycznych usług wojskowych;

  2) przychodów, o których mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 303 i 2122 oraz z 2022 r. poz. 613);

  3) wpływów uzyskanych ze sprzedaży mienia, o którym mowa w art. 93 ustawy wymienionej w pkt 2;

  4) przychodów, o których mowa w art. 61 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2;

  5) przychodów uzyskanych na podstawie art. 98 ust. 3 i art. 99 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2;

  6) przychodów, o których mowa w art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 901);

  7) odszkodowań lub kar umownych oraz zwróconych zaliczek, wpływów ze zrealizowanych gwarancji, zabezpieczeń oraz innych środków otrzymanych w toku realizacji umów, zawartych na rzecz Sił Zbrojnych i dotyczących:

   a) zakupu sprzętu wojskowego,

   b) usług związanych z modernizacją, modyfikacją, naprawą lub remontem sprzętu wojskowego,

   c) badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie sprzętu wojskowego,

   d) usług i robót budowlanych związanych z rozwojem infrastruktury wojskowej;

  8) wpływów ze skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 43;

  9) wyemitowanych obligacji, o których mowa w art. 45 ust. 1;

  10) wpływów z wpłat lub darowizn, o których mowa w art. 50;

  11) środków z budżetu państwa przekazywanych przez Ministra Obrony Narodowej;

  12) darowizn, spadków i zapisów;

  13) wpłat wnoszonych przez inne państwa członkowskie Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w ramach refundacji wydatków poniesionych przez Rzeczpospolitą Polską na zadania realizowane w ramach Programu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP), zwanego dalej "Programem NSIP";

  14) zwrotu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego otrzymanych przez organy wojskowe z tytułu realizacji zadań na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz z tytułu udzielonego wsparcia pozostałym wojskom obcym;

  15) wpływów z innych tytułów.

5. Minister Obrony Narodowej zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę dotyczącą obsługi Funduszu, w której określa się co najmniej zasady:

  1) dokonywania wypłat ze środków Funduszu, o których mowa w ust. 6;

  2) opracowania i aktualizacji planu finansowego Funduszu, o którym mowa w art. 42 ust. 1;

  3) opracowania i aktualizacji prognozy przychodów i wydatków Funduszu dla potrzeb opracowania programu;

  4) udzielania finansowania, o którym mowa w ust. 8;

  5) zakresu i terminów sporządzania sprawozdania z realizacji planu finansowego Funduszu.

6. Wypłaty ze środków Funduszu są realizowane na podstawie wniosków o wypłatę ze środków Funduszu składanych do Banku Gospodarstwa Krajowego przez Ministra Obrony Narodowej.

7. Ze środków Funduszu dokonuje się wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego przysługującego Bankowi Gospodarstwa Krajowego z tytułu obsługi Funduszu. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana w umowie, o której mowa w ust. 5.

8. W przypadku niedoboru na rachunku Funduszu środków niezbędnych do terminowej obsługi zadań, o których mowa w ust. 2 i 3 pkt 1, finansowanie ich realizacji może odbywać się, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.