Ustawa z dnia 17.11.2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2021.12.03
do 2022.03.04
tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 2232
Istniejące wersje czasowe art. 11
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 2232
2022.03.05
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 11. 1. Bank dokonuje wypłaty pierwszej transzy kredytu na studia medyczne za pierwszy semestr roku akademickiego 2021/2022 na zasadach, o których mowa w art. 103b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy kredytu na studia medyczne.

2. Uczelnia zwraca studentowi kwotę opłaty za usługi edukacyjne wniesionej przez niego na rachunek bankowy uczelni, w przypadku gdy okres, za który została wniesiona ta opłata, podlega finansowaniu z kredytu na studia medyczne. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, uczelnia dokonuje zwrotu opłaty na rachunek bankowy, z którego wniesiono opłatę za usługi edukacyjne, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez studenta ważnej umowy kredytu na studia medyczne, obejmującej swoim zakresem opłacony okres studiów.