Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.01.01
do 2019.05.09
dodany przez
art. 2 
Istniejące wersje czasowe art. 11k
2019.01.01
dodany przez
2019.05.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 865
2020.08.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1406
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 11k. 1. Podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok obrotowy w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

2. Lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza w roku obrotowym następujące progi dokumentacyjne:

  1) 10.000.000 zł - w przypadku transakcji towarowej;

  2) 10.000.000 zł - w przypadku transakcji finansowej;

  3) 2.000.000 zł - w przypadku transakcji usługowej;

  4) 2.000.000 zł - w przypadku innej transakcji niż określona w pkt 1-3.

3. Progi dokumentacyjne są ustalane odrębnie dla:

  1) każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym niezależnie od przyporządkowania transakcji kontrolowanej do transakcji towarowych, finansowych, usługowych albo innych transakcji;

  2) strony kosztowej i przychodowej.

4. Wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, o której mowa w ust. 2 i 3, jest ustalana bez względu na liczbę dokumentów księgowych, dokonanych lub otrzymanych płatności oraz podmiotów powiązanych, z którymi zawierana jest transakcja kontrolowana.

5. Przy ocenie, czy transakcja kontrolowana ma charakter jednorodny, uwzględnia się:

  1) jednolitość transakcji kontrolowanej w ujęciu ekonomicznym oraz

  2) kryteria porównywalności określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11j ust. 1 pkt 1, oraz

  3) metody weryfikacji cen transferowych, o których mowa w art. 11d ust. 1-3, oraz 

  4) inne istotne okoliczności transakcji kontrolowanej.