Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.08.2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2006 r. nr 160, poz. 1132
 zmieniony przez
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2013 r. poz. 1339
2019.03.01 - bieżąca
 zmieniony przez

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. nr 52, poz. 379, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę, sposób rozliczania dotacji oraz zakres i tryb składania sprawozdań w tym zakresie.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2006 r. nr 160, poz. 1132
2012.02.29
zmieniony przez
2013.11.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1339
2019.03.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. 1. Wójt, burmistrz (prezydent miasta) składa do właściwego miejscowo wojewody wniosek o przekazanie gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę, zwanej dalej "dotacją".

2. Wniosek o przekazanie gminie dotacji zawiera:

  1) nazwę gminy oraz nazwę i adres urzędu gminy lub miasta;

  2) kwotę dotacji, z wyszczególnieniem kwoty przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwanego dalej "zwrotem podatku", oraz kwoty przeznaczonej na jego wypłatę;

  3) powierzchnię użytków rolnych położonych na obszarze danej gminy, zgłoszoną przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku;

  3a) średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła, zgłoszoną przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku;

  4) ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikającą ze złożonych przez producentów rolnych wniosków o zwrot podatku;

  5) łączną kwotę rocznego limitu zwrotu podatku przysługującego producentom rolnym będącym w posiadaniu lub współposiadaniu użytków rolnych położonych na obszarze danej gminy, ustalonego zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwanej dalej "ustawą";

  6) łączną kwotę limitu zwrotu podatku przysługującego producentom rolnym będącym w posiadaniu lub współposiadaniu użytków rolnych położonych na obszarze danej gminy do wykorzystania w okresie, za który zostały złożone wnioski o zwrot podatku w ramach rocznego limitu, o którym mowa w pkt 5;

  7) numer rachunku bankowego urzędu gminy lub miasta, na który mają zostać przekazane środki z tytułu dotacji;

  8) pieczęć i podpis wójta, burmistrza (prezydenta miasta).

3. Wniosek o przekazanie gminie dotacji składa się w terminie:

  1) do dnia 18 marca danego roku - w przypadku wniosków o zwrot podatku złożonych przez producentów rolnych w okresie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku;

  2) do dnia 18 września danego roku - w przypadku wniosków o zwrot podatku złożonych przez producentów rolnych w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.

Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2006 r. nr 160, poz. 1132
2012.02.29
zmieniony przez
2013.11.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1339
2019.03.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. 1. Wojewoda na podstawie złożonych przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) wniosków o przekazanie gminie dotacji występuje do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi z zapotrzebowaniem na dotację. Zapotrzebowanie wojewoda przesyła również w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa, o którym mowa w § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 2225).

2. Zapotrzebowanie na dotację zawiera:

  1) wskazanie wojewody oraz nazwę i adres urzędu wojewódzkiego;

  2) kwotę dotacji wynikającą ze złożonych przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) wniosków o przekazanie gminie dotacji, z wyszczególnieniem kwoty przeznaczonej na pokrycie kosztów poszczególnych gmin związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku oraz kwoty przeznaczonej na jego wypłatę w poszczególnych gminach;

  3) powierzchnię użytków rolnych w poszczególnych gminach określoną w złożonych przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) wnioskach o przekazanie gminie dotacji;

  3a) średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła w poszczególnych gminach określoną w złożonych przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) wnioskach o przekazanie gminie dotacji;

  4) ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej określoną w złożonych przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) wnioskach o przekazanie dotacji;

  5) łączną kwotę rocznych limitów zwrotu podatku przysługujących w poszczególnych gminach;

  6) łączną kwotę limitów zwrotu podatku przysługujących w poszczególnych gminach do wykorzystania w okresie, za który zostały złożone wnioski o zwrot podatku w ramach rocznych limitów, o których mowa w pkt 5;

  7) numer rachunku bankowego urzędu wojewódzkiego, na który mają zostać przekazane środki z tytułu dotacji;

  8) pieczęć i podpis wojewody.

3. Zapotrzebowanie na dotację składa się nie później niż 5 dni roboczych przed terminem przekazania dotacji na rachunek urzędu wojewódzkiego.

3a. W przypadku zapotrzebowania na dotację składanego we wrześniu danego roku, zapotrzebowanie na dotację składa się nie później niż 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym września danego roku.

4. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania zapotrzebowania na dotację, występuje do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o przekazanie dotacji wojewodom.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje na rachunki bankowe urzędów wojewódzkich środki z tytułu dotacji w terminie umożliwiającym terminową wypłatę zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych.

6. Wojewoda, w terminie 2 dni od dnia otrzymania środków z tytułu dotacji, przekazuje je na rachunki bankowe urzędów gmin lub miast w wysokości określonej we wnioskach o przekazanie dotacji.

Istniejące wersje czasowe § 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2006 r. nr 160, poz. 1132
2013.11.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1339
2019.03.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 4. 1. W przypadku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, wójt, burmistrz (prezydent miasta) składa do właściwego miejscowo wojewody dodatkowy wniosek o przekazanie gminie dotacji, w terminie 5 dni od dnia, w którym decyzja przyznająca zwrot podatku wydana odpowiednio w wyniku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, stała się ostateczna.

2. Wojewoda, na podstawie złożonych przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) wniosków, o których mowa w ust. 1, w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania, występuje do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi z dodatkowym zapotrzebowaniem na dotację. Dodatkowe zapotrzebowanie wojewoda przesyła również w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa, o którym mowa w § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa.

3. Do dodatkowego wniosku oraz dodatkowego zapotrzebowania stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 2 i § 3 ust. 2.

Istniejące wersje czasowe § 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2006 r. nr 160, poz. 1132
2009.12.10
zmieniony przez
2013.11.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1339
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 5. 1. Wójt, burmistrz (prezydent miasta) zwraca wojewodzie, w terminie przewidzianym odpowiednio do złożenia okresowego i rocznego rozliczenia dotacji oraz sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku, kwotę dotacji przekraczającą wysokość:

  1) należnych zwrotów podatku;

  2) kosztów gminy związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku i jego wypłatą.

2. Od kwoty dotacji niezwróconej w terminie wskazanym w ust. 1 wójt, burmistrz (prezydent miasta) przekazuje odsetki za zwłokę w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

3. Niewykorzystane w danym roku budżetowym kwoty dotacji podlegają zwrotowi na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.

Istniejące wersje czasowe § 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2006 r. nr 160, poz. 1132
2012.02.29
zmieniony przez
2013.11.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1339
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 6. 1. Wójt, burmistrz (prezydent miasta) przekazuje właściwemu wojewodzie:

  1) okresowe rozliczenie dotacji oraz okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku dokonanych w okresie:

   a) od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia danego roku - w terminie do dnia 31 maja danego roku,

   b) od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku - w terminie do dnia 30 listopada danego roku;

  2) roczne rozliczenie dotacji oraz roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku - w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

2. Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych:

  1) okresowe zbiorcze rozliczenie dotacji oraz okresowe zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku dokonanych w okresie:

   a) od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia danego roku - w terminie do dnia 15 lipca danego roku,

   b) od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku - w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku;

  2) roczne zbiorcze rozliczenie dotacji oraz roczne zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku dokonanych w danym roku - w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku.

3. W przypadku gdy terminy, o których mowa w ust. 1 i 2, są dniami wolnymi od pracy, rozliczenie dotacji oraz sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku przekazuje się w pierwszym dniu roboczym po upływie tych terminów.

§ 7. Określa się wzór:

  1) okresowego rozliczenia dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

  2) okresowego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

  3) rocznego rozliczenia dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

  4) rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

  5) okresowego zbiorczego rozliczenia dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

  6) okresowego zbiorczego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

  7) rocznego zbiorczego rozliczenia dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

  8) rocznego zbiorczego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.*)

____________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 7.09.2006 r.

Załącznik nr 1

Okresowe rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Okresowe rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
Istniejące wersje czasowe zał. nr 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2006 r. nr 160, poz. 1132
2013.11.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1339
2019.03.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 2

 
Okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Załącznik nr 3

Roczne rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Roczne rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
Istniejące wersje czasowe zał. nr 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2006 r. nr 160, poz. 1132
2013.11.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1339
2019.03.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 4

 
Roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Załącznik nr 5

Okresowe zbiorcze rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Okresowe zbiorcze rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
Istniejące wersje czasowe zał. nr 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2006 r. nr 160, poz. 1132
2013.11.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1339
2019.03.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 6

 
Okresowe zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Okresowe zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Załącznik nr 7

Roczne zbiorcze rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Roczne zbiorcze rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
Istniejące wersje czasowe zał. nr 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2006 r. nr 160, poz. 1132
2013.11.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1339
2019.03.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 8

 
Roczne zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Roczne zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej