Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.02.2009 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2009 r. nr 32, poz. 235

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.09.2010 r.

Na podstawie art. 62 ust. 4 i art. 106 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. nr 3, poz. 11) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji uproszczonej nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U) wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2009 r.*)

______________
*)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6.04.2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wzoru deklaracji uproszczonej oraz sposobu prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych (Dz. U. nr 74, poz. 668 oraz z 2005 r. nr 248, poz. 2099), które traci moc z dniem 1.03.2009 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. nr 3, poz. 11).

Załącznik

AKC-U. Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego

AKC-U. Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego
AKC-U. Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego
AKC-U. Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego