Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.02.2009 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2013.02.04
do 2014.11.05
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 166
Istniejące wersje czasowe zał. nr 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 32, poz. 242
2013.02.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 166
2014.11.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1526
2015.10.01
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 4

 
Maksymalne normy dopuszczalnych ubytków paliw ciekłych

I. 1. Maksymalne normy dopuszczalnych ubytków powstające w czasie magazynowania poszczególnych paliw ciekłych wynoszą dla:

  1) olejów lekkich i preparatów oznaczonych kodami CN od 2710 11 11 do 2710 11 90 oraz ich mieszanin z biokomponentami    0,0015%,

  2) olejów średnich oznaczonych kodami CN od 2710 19 11 do 2710 19 29    0,0014%,

  3) olejów ciężkich oznaczonych kodami CN od 2710 19 31 do 2710 19 69 oraz ich mieszanin z biokomponentami    0,0006%

- od sumy dziennych pozostałości paliw ciekłych; podstawą obliczenia tej sumy są dzienne stany paliw ciekłych wykazywane w ewidencji magazynowej.

2. Maksymalne normy dopuszczalnych ubytków powstające w czasie przeładunku poszczególnych paliw ciekłych w składzie podatkowym wynoszą dla:

  1) olejów lekkich i preparatów oznaczonych kodami CN od 2710 11 11 do 2710 11 90 oraz ich mieszanin z biokomponentami    0,10%,

  2) olejów średnich oznaczonych kodami CN od 2710 19 11 do 2710 19 29    0,08%,

  3) olejów ciężkich objętych kodami CN od 2710 19 31 do 2710 19 69 oraz ich mieszanin z biokomponentami    0,04%

- od ilości paliw ciekłych poddanych przeładunkowi.

3. Maksymalne normy dopuszczalnych ubytków powstające w czasie przyjęcia paliw ciekłych do magazynu wynoszą dla:

  1) olejów lekkich i preparatów oznaczonych kodami CN od 2710 11 11 do 2710 11 90 oraz ich mieszanin z biokomponentami    0,10%,

  2) olejów średnich oznaczonych kodami CN od 2710 19 11 do 2710 19 29    0,08%,

  3) olejów ciężkich oznaczonych kodami CN od 2710 19 31 do 2710 19 69 oraz ich mieszanin z biokomponentami    0,04%

- od ilości przyjętych paliw ciekłych.

4. Maksymalne normy dopuszczalnych ubytków powstające w czasie wydania paliw ciekłych z magazynu wynoszą dla:

  1) olejów lekkich i preparatów oznaczonych kodami CN od 2710 11 11 do 2710 11 90 oraz ich mieszanin z biokomponentami    0,10%,

  2) olejów średnich oznaczonych kodami CN od 2710 19 11 do 2710 19 29    0,08%,

  3) olejów ciężkich oznaczonych kodami CN od 2710 19 31 do 2710 19 69 oraz ich mieszanin z biokomponentami    0,04%

- od ilości wydanych paliw ciekłych.

5. Ubytki paliw ciekłych, o których mowa w ust. 1-4, rozlicza się narastająco za okresy roczne.

II. 1. Maksymalne normy dopuszczalnych ubytków powstające w czasie przewozu paliw ciekłych wynoszą dla:

  1) cystern samochodowych 0,10% od ilości wysłanej;

  2) cystern kolejowych 0,5% od ilości wysłanej;

  3) innych naczyń służących do transportu 0,04% od ilości wysłanej za każdy dzień przewozu, przy czym dzień wysłania i dzień przyjęcia przesyłki liczy się jako jeden dzień przewozu paliw ciekłych.

2. Maksymalne normy dopuszczalnych ubytków powstające w czasie transportu paliw ciekłych rurociągiem przesyłowym dalekosiężnym wynoszą 0,06% od ilości wysłanej.

3. Ubytki paliw ciekłych, o których mowa w ust. 2, rozlicza się narastająco za okresy roczne, łącznie dla wszystkich wysłanych w tym okresie paliw ciekłych, uwzględniając sumę stwierdzonych nadwyżek, bez względu na odbiorcę i rodzaj paliwa ciekłego.

4. W przypadku przelania paliw ciekłych do innych naczyń w czasie przewozu, dopuszczalny ubytek nie może przekroczyć 0,20% ilości przelanej.