Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.02.2009 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2013.02.04
do 2013.09.19
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 166
Istniejące wersje czasowe § 5a
2012.01.02
dodany przez
2013.02.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 166
2013.09.20
zmieniony przez
2014.11.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1526
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 5a. 1. Ustala się maksymalne normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie wykonywania niektórych czynności, w trakcie których może dojść do powstania ubytków:

    1) węgla, brykietów, brykietek i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, objętych pozycją CN 2701,

    2) węgla brunatnego (lignitu), nawet aglomerowanego, z wyłączeniem gagatu, objętego pozycją CN 2702,

    3) koksu i półkoksu, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowanego, węgla retortowego, objętych pozycją CN 2704 00

- jeżeli są przeznaczone do celów opałowych, zwanych dalej "wyrobami węglowymi", w wysokości określonej w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

2. Rozliczenia ubytków wyrobów węglowych objętych pozycjami CN 2701, CN 2702 i CN 2704 00 dokonuje się oddzielnie dla każdej z nich.

3. Ubytki wyrobów węglowych wyraża się w jednostkach masy.