Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.02.2009 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2009.02.27
do 2013.02.03
tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 32, poz. 242
Istniejące wersje czasowe zał. nr 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 32, poz. 242
2013.02.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 166
2014.11.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1526
2015.10.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 1

 Maksymalne normy dopuszczalnych ubytków alkoholu etylowego

I. 1. Przy rektyfikowaniu alkoholu etylowego surowego oraz innego alkoholu etylowego nieoczyszczonego dopuszczalne ubytki alkoholu etylowego, określone procentowo od ilości alkoholu etylowego wprowadzonego do aparatu destylacyjnego, wynoszą:

  1) dla aparatów o działaniu okresowym:

   a) przy wydajności do 7.000 dm3 alkoholu etylowego rektyfikowanego 100% vol. na dobę    0,75%,

   b) przy wydajności ponad 7.000 dm3 alkoholu etylowego rektyfikowanego 100% vol. na dobę    0,65%;

  2) dla aparatów o działaniu ciągłym:

   a) przy wydajności do 10.000 dm3 alkoholu etylowego rektyfikowanego 100% vol. na dobę    0,63%,

   b) przy wydajności od 10.000 dm3 do 25.000 dm3 alkoholu etylowego rektyfikowanego 100% vol. na dobę    0,53%,

   c) przy wydajności powyżej 25.000 dm3 alkoholu etylowego rektyfikowanego 100% vol. na dobę 0,49%;

  3) dla aparatów pracujących w procesie doświadczalnym normy ubytków, o których mowa w pkt 1 i 2, podwyższa się o 1,0 pkt.

2. Przy dodatkowym oczyszczaniu alkoholu etylowego rektyfikowanego wysokość ubytków, o których mowa w ust. 1, zmniejsza się o 0,25 pkt.

3. Wydajność dobową dla poszczególnych gatunków rektyfikatów ustala się w oparciu o średnią godzinową wydajność pomnożoną przez 24.

4. Przy odwadnianiu alkoholu etylowego dopuszczalne ubytki alkoholu etylowego wynoszą 0,75% ilości alkoholu etylowego wprowadzonego do aparatu destylacyjnego, z tym że w przypadku stosowania metody sit molekularnych dopuszczalne ubytki wynoszą 1,0% ilości alkoholu etylowego wprowadzonego do urządzeń odwadniających.

5. Do ubytków przy rektyfikacji i odwadnianiu alkoholu etylowego zalicza się również ubytki powstałe w laboratoriach zakładowych i przy pobieraniu prób z klosza alkoholu etylowego, związane z badaniem przebiegu tych procesów.

II. 1. Przy produkcji napojów spirytusowych i spirytusu butelkowanego dopuszczalne ubytki alkoholu etylowego, określone w przeliczeniu na alkohol etylowy 100% vol., zawarty w przekazanych do magazynu gotowych wyrobach, wynoszą:

  1) dla wódek, z wyłączeniem wymienionych w poz.   2 1,7%;

  2) dla wódek smakowych i ziołowych      2,3%;

  3) dla okowit (wódek naturalnych) zbożowych     2,3%;

  4) dla okowit (wódek naturalnych) pozostałych       2,6%;

  5) dla brandy (weinbrand), brandy zbożowej, rumu i whisky (whiskey)    2,6%;

  6) dla napojów spirytusowych jałowcowych, kminkowych, anyżowych i gorzkich (bitter)    2,6%;

  7) dla napojów spirytusowych owocowych   3,3%;

  8) dla likierów, z wyłączeniem wymienionych w pkt 10 i 11    3,6%;

  9) dla kremów   4,3%;

  10) dla likierów z dodatkiem jajka   4,8%;

  11) dla likieru jajecznego (advocaat, avocat lub advokat) i likieru z dodatkiem przetworów mlecznych   5,8%;

  12) dla spirytusu butelkowanego     2,0%.

2. Dopuszczalne ubytki alkoholu etylowego, o których mowa w ust. 1, obejmują straty powstałe w cyklu produkcyjnym, niezależnie od ilości oddziałów produkcyjnych i ich lokalizacji, z wyłączeniem ubytków powstałych w czasie magazynowania (leżakowania) i wydawania półproduktów oraz maderyzacji alkoholu etylowego surowego.

3. Do ubytków alkoholu etylowego w cyklu produkcyjnym zalicza się również:

  1) ubytki powstałe w laboratoriach zakładowych związane z badaniem przebiegu procesu produkcji;

  2) ubytki związane z likwidacją nienaprawialnych braków napojów spirytusowych i spirytusu butelkowanego.

4. W przypadku niezakończonego cyklu produkcji napojów spirytusowych i spirytusu butelkowanego ustala się niżej wymieniony podział norm dopuszczalnych ubytków, o których mowa w ust. 1, przy czym dopuszczalne ubytki powstające w czasie sporządzania zestawu są ustalane od ilości alkoholu etylowego zawartego w przekazanym (sprzedanym) wyrobie, a dopuszczalne ubytki powstające w trakcie rozlewu - od ilości alkoholu etylowego zawartego w gotowych wyrobach przekazanych do magazynu:

Poz. Napoje spirytusowe Sporządzenie zestawu w % Rozlanie zestawu w %
1 wódki, z wyłączeniem wymienionych w poz. 2 0,5 1,2
2 wódki smakowe i ziołowe 1,0 1,3
3 okowity (wódki naturalne) zbożowe 1,0 1,3
4 okowity (wódki naturalne) pozostałe 1,0 1,6
5 brandy (weinbrand), brandy zbożowa, rum i whisky (whiskey) 1,0 1,6
6 napoje spirytusowe jałowcowe, kminkowe, anyżowe i gorzkie (bitter) 1,0 1,6
7 napoje spirytusowe owocowe 1,5 1,8
8 likiery, z wyłączeniem wymienionych w poz. 10 i 11 1,8 1,8
9 kremy 1,75 2,55
10 likiery z dodatkiem jajka 2,0 2,8
11 likier jajeczny (advocaat, avocat lub advokat) i likier z dodatkiem przetworów mlecznych 2,5 3,3
12 spirytus butelkowany 0,5 1,5

III. 1. Przy maderyzacji alkoholu etylowego surowego dopuszczalne ubytki alkoholu etylowego ustala się na każdy dzień maderyzacji, od objętości pobranego alkoholu etylowego 100% vol. w wysokości:

  1) w naczyniach metalowych      0,09%;

  2) w naczyniach kamionkowych    0,075%.

2. Okres trwania maderyzacji przyjęty do obliczania ubytków wynosi dla alkoholu etylowego surowego nie więcej niż:

  1) zbożowego    12 tygodni;

  2) owocowego    16 tygodni.

3. Dopuszczalne ubytki alkoholu etylowego powstałe przy maderyzacji rozlicza się łącznie z ubytkami określonymi w części II w ust. 1.

IV. 1. Naturalne ubytki powstające w czasie magazynowania alkoholu etylowego, liczone w stosunku do objętości alkoholu etylowego 100% vol., nie mogą przekroczyć:

  1) w czasie przechowywania - 0,0007% od sumy dziennych pozostałości alkoholu etylowego; podstawą obliczenia tej sumy są dzienne stany alkoholu etylowego wykazywane w ewidencji magazynowej;

  2) przy przyjęciu alkoholu etylowego do magazynu:

   a) jeżeli przyjęcia dokonano sposobem wagowym - 0,05% od ilości określonej w dokumencie sprawdzenia i przyjęcia, przeliczonej w oparciu o urzędowe tabele alkoholometryczne na jednostki objętościowe; nie dotyczy to przyjęcia przy zastosowaniu wagi zbiornikowej,

   b) jeżeli przyjęcia dokonano sposobem objętościowym - 0,10% ilości ustalonej w cysternie, w której dostarczono alkohol etylowy,

   c) w przypadku przewodowego przemieszczenia alkoholu etylowego wewnątrz jednostki gospodarczej - 0,025% od ilości przyjętej ustalonej w dziale przyjmującym alkohol etylowy;

  3) przy wydawaniu alkoholu etylowego z magazynu:

   a) 0,09% od ilości wydanej,

   b) w przypadku przewodowego przemieszczenia alkoholu etylowego wewnątrz jednostki gospodarczej - 0,025% od ilości wydanej, ustalonej w dziale odbierającym alkohol etylowy.

2. Rozliczenia ubytków w magazynie alkoholu etylowego dokonuje się, porównując rzeczywisty ubytek wszystkich magazynowanych rodzajów alkoholu etylowego nieskażonego z sumą ubytków, wyliczoną na podstawie norm ustalonych w ust. 1.

3. Przy magazynowaniu alkoholu etylowego skażonego stosuje się normy ubytków w wysokości ustalonej w ust. 1, liczone w stosunku do masy tego alkoholu etylowego, oddzielnie dla każdego alkoholu etylowego skażonego określonym skażalnikiem.

4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do gorzelni rolniczych, w których magazynowanie alkoholu etylowego odbywa się w systemie magazynu zamkniętego.

V. 1. Przy magazynowaniu półproduktów zawierających alkohol etylowy (nalewów, soków owocowych konserwowanych alkoholem etylowym, alkoholu etylowego owocowego lub zestawów napojów spirytusowych, o których mowa w części II ust. 1 pkt 2-11) normy ubytków, liczone procentowo od sumy dziennych pozostałości alkoholu etylowego zawartego w półproduktach, wynoszą:

  1) dla półproduktów o mocy do 25% vol. przechowywanych w naczyniach drewnianych - 0,005%, a w naczyniach metalowych lub innych - 0,0025%;

  2) dla półproduktów o mocy powyżej 25% vol. przechowywanych w naczyniach drewnianych i kamionkowych o pojemności do 600 litrów - 0,0115%, a w naczyniach drewnianych i kamionkowych o pojemności ponad 600 litrów - 0,01%;

  3) dla półproduktów o mocy powyżej 25% vol. przechowywanych w naczyniach metalowych - 0,0018%.

2. Przy leżakowaniu alkoholu etylowego owocowego, winnego, zbożowego lub specjalnego, normy ubytków alkoholu etylowego, liczone procentowo od sumy dziennych pozostałości, wynoszą:

  1) w naczyniach drewnianych o pojemności do 600 litrów    0,0115%;

  2) w naczyniach o pojemności ponad 600 litrów:

  a) drewnianych    0,01%,

  b) metalowych    0,0018%;

  3) przy leżakowaniu whisky     0,03%.

3. Podstawą obliczenia sumy dziennych pozostałości alkoholu etylowego zawartego w półproduktach, o których mowa w ust. 1 i 2, są ich dzienne stany wykazywane w ewidencji magazynowej.

4. Przy wydawaniu z naczyń produkcyjnych półproduktów, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się normy ubytków naturalnych, liczone w stosunku do wydanej ilości tych półproduktów, w wysokości:

  1) dla nalewów na owoce świeże    10,0%;

  2) dla nalewów na owoce suszone    9,0%;

  3) dla soków owocowych konserwowanych alkoholem etylowym (morsów) o mocy do 25% vol.    4,0%;

  4) dla soków owocowych konserwowanych alkoholem etylowym (morsów) o mocy od 25% do 70% vol.    4,5%;

  5) dla alkoholu etylowego owocowego i destylatów    3,0%.

5. W magazynach półproduktów napojów spirytusowych, o których mowa w części II ust. 1 pkt 2-11, ogólny ubytek magazynowy alkoholu etylowego zawartego we wszelkiego rodzaju półproduktach porównuje się z sumą dopuszczalnych ubytków alkoholu etylowego zawartego w tych półproduktach. Wyniki obrachunków przeprowadzonych w magazynach półproduktów nie mogą być kompensowane wynikami obrachunków przeprowadzonych w magazynach alkoholu etylowego lub w działach produkcyjnych, z wyjątkiem przypadku magazynowania (przechowywania) półproduktów w pomieszczeniach działów produkcyjnych napojów spirytusowych.

VI. Ubytki alkoholu etylowego powstałe przy oddzielaniu osadów z półproduktów (opróżnienie naczyń) oraz w wyniku obróbki nowych naczyń drewnianych (ługowanie), a także przy płukaniu naczyń służących do transportu, jeżeli zostały ustalone w obecności uprawnionego na podstawie odrębnych przepisów pracownika organu podatkowego, uznaje się za dozwolone i rozlicza oddzielnie.

VII. Przy magazynowaniu napojów spirytusowych i spirytusu butelkowanego normy ubytków naturalnych alkoholu etylowego z powodu stłuczki, liczone procentowo od objętości alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w wyrobach gotowych wydanych z magazynu, ustala się w wysokości nie wyższej niż 0,07%. Rozliczenia ubytków alkoholu etylowego z powodu stłuczki dokonuje się za okresy kwartalne.

VIII. Ubytki alkoholu etylowego, których normy ustalono w częściach I-V, rozlicza się narastająco za okresy roczne.

IX. 1. Przy przewozie alkoholu etylowego, napojów spirytusowych lub ich półproduktów naturalny ubytek liczony w stosunku do wysłanej objętości alkoholu etylowego 100% vol. nie może przekroczyć:

  1) w cysternach samochodowych 0,10%;

  2) w cysternach kolejowych 0,01% za każdy dzień przewozu;

  3) w innych naczyniach służących do transportu 0,04% za każdy dzień przewozu, przy czym dzień wysłania i dzień przyjęcia przesyłki liczy się jako jeden dzień przewozu.

2. W przypadku przelewu wyrobów, o których mowa w ust. 1, do innych naczyń podczas przewozu, naturalny ubytek nie może przekroczyć 0,15% ilości przelanej, przy czym pierwszy i ostatni dzień przewozu tych wyrobów w tych samych naczyniach służących do transportu liczy się jako jeden dzień.

3. Normy dozwolonych ubytków ustalone w ust. 1 powiększa się o:

  1) 0,09 pkt - gdy pomiar był dokonany w zbiorniku dostawcy;

  2) 0,25 pkt - gdy pomiar był dokonany w zbiorniku odbiorcy, a wyrób dostarczono w cysternie;

  3) 0,35 pkt - gdy pomiar był dokonany w zbiorniku odbiorcy, a wyrób dostarczono w innych niż cysterna naczyniach służących do transportu.

4. Naturalny ubytek powstający w czasie przewozu napojów spirytusowych i spirytusu w butelkach, liczony procentowo od objętości alkoholu etylowego 100% vol., nie może przekroczyć 0,04% ilości wyrobów pobranych do przewozu, ustalonej na podstawie dokumentu przewozu.