Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 17.12.2020 r. o rezerwach strategicznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2021 r. poz. 255
 zmieniony przez
 zmieniony przez
Wyświetl wcześniejsze wersje
 zmieniony przez

Uwaga od redakcji:
Późniejsze zmiany do ustawy odnoszą się do przepisów pominiętych

Rozdział 1 - 9

(pominięto przez redakcję)

Art. 1 - 50.  (pominięto przez redakcję)


Rozdział 10

Przepisy zmieniające

Art. 51. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.) w art. 52n w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "Agencji Rezerw Materiałowych" zastępuje się wyrazami "Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych".

Art. 52. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 6 w ust. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

   "15) Rządową Agencję Rezerw Strategicznych;";

  2) w art. 38g w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "Agencji Rezerw Materiałowych" zastępuje się wyrazami "Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych".

Art. 53. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 1086, 1378 i 1565 oraz z 2021 r. poz. 234) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)


Art. 54. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1220 i 2327) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)


Art. 55. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, 2123 i 2320) w art. 57b w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "Agencji Rezerw Materiałowych" zastępuje się wyrazami "Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych".

Art. 56. W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 815) w art. 8 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

  "8) Rządową Agencję Rezerw Strategicznych.".

Art. 57. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945 oraz z 2019 r. poz. 2020) użyte w art. 55 i w art. 56 w różnych przypadkach wyrazy "Agencja Rezerw Materiałowych" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych".

Art. 58. W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 59. W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 411) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 60. W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159 i 180) w art. 46d:

  1) użyte w ust. 1, 1a, 3, 4 i 8 w różnych przypadkach wyrazy "Agencja Rezerw Materiałowych" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych";

  2) dodaje się ust. 9 i 10 w brzmieniu:

   "9. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wykonanie decyzji o utworzeniu rezerw strategicznych, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia lub w wyniku nałożenia obowiązku, o którym mowa w ust. 4, odbywa się z wyłączeniem art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 255) oraz przepisów o zamówieniach publicznych.

   10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych dokonuje zakupu określonej ilości asortymentów do rezerw z zachowaniem pierwszeństwa w odniesieniu do innych podmiotów.".

Art. 61. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, 1747, 2320 i 2419 oraz z 2021 r. poz. 72) użyte w art. 19 w ust. 5 w pkt 2, w art. 48 w ust. 10 i w art. 59 w ust. 9 w różnych przypadkach wyrazy "Agencja Rezerw Materiałowych" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych".

Art. 62. W ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 43) w art. 3 w ust. 6 w pkt 3 wyrazy "Agencję Rezerw Materiałowych" zastępuje się wyrazami "Rządową Agencję Rezerw Strategicznych".

Art. 63. W ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 i 1493) w art. 15 w ust. 3 wyrazy "Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych" zastępuje się wyrazami "Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych".

Art. 64. W ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 oraz z 2021 r. poz. 159) w art. 3 w ust. 1 w pkt 2 w lit. d wyrazy "Agencja Rezerw Materiałowych" zastępuje się wyrazami "Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych".

Art. 65. W ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859) w art. 12 w ust. 2 w pkt 6 wyrazy "Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych" zastępuje się wyrazami "Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych".

Istniejące wersje czasowe art. 66
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 255
2021.04.19
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 66. W ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. poz. 1495 oraz z 2020 r. poz. 568, 875 i 2255) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 14:

   a) w pkt 1:

    - lit. a otrzymuje brzmienie:

     "a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

      "4. Przedsiębiorstwo energetyczne świadczące usługi, o których mowa w ust. 1, przekazuje Prezesowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 43f ust. 1, miesięczne sprawozdanie zawierające informacje o podmiotach zlecających usługi, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie.",",

    - w lit. c ust. 9 otrzymuje brzmienie:

     "9. Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych udostępnia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 43f ust. 1, Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw energii zestawienie danych, o którym mowa w ust. 8, w terminie 45 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy obowiązek sprawozdawczy.",

   b) w pkt 4:

    - lit. a otrzymuje brzmienie:

     "a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

      "1. Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, a także podmiot przywożący stosownie do swojej działalności, przekazuje Prezesowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych za pośrednictwem formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 43f ust. 1, miesięczne sprawozdanie o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu - w terminie 20 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie.",",

    - w lit. c ust. 6 otrzymuje brzmienie:

     "6. Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych udostępnia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 43f ust. 1, Prezesowi URE, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw energii, zestawienie danych, o którym mowa w ust. 5, w terminie 45 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy obowiązek sprawozdawczy.",

   c) w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie:

    "a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

     "1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu paliw ciekłych, magazynowaniu lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłaniu lub dystrybucji paliw ciekłych, obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie nimi z zagranicą, a także podmiot przywożący przekazują do Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 43f ust. 1, informacje o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia eksploatacji infrastruktury lub trwałego zaprzestania eksploatacji tej infrastruktury.",",

   d) w pkt 6 w art. 43f ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

    "1. Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych prowadzi system teleinformatyczny, który umożliwia:

     1) składanie za jego pośrednictwem sprawozdań, o których mowa w art. 4ba ust. 4 i art. 43d ust. 1;

     2) składanie za jego pośrednictwem informacji, o których mowa w art. 43e ust. 1;

     3) przetwarzanie, wyszukiwanie, sortowanie, filtrowanie, przeglądanie i wydruk zgromadzonych w nim danych, a także kopiowanie danych z systemu na informatyczne nośniki danych;

     4) dostęp organów, o których mowa w art. 4ba ust. 9 i art. 43d ust. 6, do danych zgromadzonych w systemie w zakresie, o którym mowa w art. 4ba ust. 4 i art. 43d ust. 1, a także do zestawień danych, o których mowa w art. 4ba ust. 8 i art. 43d ust. 5, oraz pobieranie tych danych i zestawień danych;

     5) dostęp Prezesa URE oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych do danych zgromadzonych w systemie w zakresie, o którym mowa w art. 43e ust. 1, oraz pobieranie tych danych.

    2. System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 1, zapewnia ochronę danych zgromadzonych w tym systemie przed nieuprawnionym dostępem, przetwarzaniem oraz zmianą lub utratą danych. Administratorem danych jest Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.";

  2) uchyla się art. 85;

  3) po art. 85 dodaje się art. 85a w brzmieniu:

   "Art. 85a. 1. W latach 2021-2030 maksymalny limit wydatków będący skutkiem finansowym zadań Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych wynikających z art. 4ba, art. 43d, art. 43e i art. 43f ustawy zmienianej w art. 14 wynosi 26.200.000 zł, w tym w:

    1) 2021 r. - 3.073.519 zł;

    2) 2022 r. - 5.126.481 zł;

    3) 2023 r. - 7.000.000 zł;

    4) 2024 r. - 5.000.000 zł;

    5) 2025 r. - 1.000.000 zł;

    6) 2026 r. - 1.000.000 zł;

    7) 2027 r. - 1.000.000 zł;

    8) 2028 r. - 1.000.000 zł;

    9) 2029 r. - 1.000.000 zł;

    10) 2030 r. - 1.000.000 zł.

   2. Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego kwartału.

   3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku, gdy w okresie od początku roku kalendarzowego do dnia dokonania ostatniej oceny, o której mowa w ust. 2, część limitu rocznego przypadającego proporcjonalnie na ten okres zostanie przekroczona co najmniej o 10%, stosuje się mechanizm korygujący polegający na zmniejszeniu wydatków Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy.

   4. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 3, jest Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.".

Rozdział 11

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 67 - 79. (pominięto przez redakcję)

Art. 80. Traci moc ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2051).

Istniejące wersje czasowe art. 81
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 255
2021.04.19
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 81. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia*), z wyjątkiem art. 53 pkt 1, 3, 4 i 6 oraz art. 66, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

_______________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 8.02.2021 r.