Ustawa z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2006.03.30
do 2011.06.30
tekst pierwotny
Dz. U. z 2006 r. nr 52, poz. 379
Istniejące wersje czasowe art. 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2006 r. nr 52, poz. 379
2011.07.01
zmieniony przez
2011.09.01
zmieniony przez
2012.01.01
zmieniony przez
2013.06.13
zmieniony przez
2015.09.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1340
2019.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 6. 1. Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od dnia 1 marca do dnia 31 marca i od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku.

2. Wniosek o zwrot podatku zawiera:

  1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego;

  2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego, jeżeli został nadany;

  3) numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu, który wydał dokument, w przypadku gdy producent rolny jest osobą fizyczną;

  4) oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, o których mowa w art. 4 ust. 2, położonych na obszarze gminy, do której wójta, burmistrza (prezydenta miasta) jest składany wniosek o zwrot podatku;

  5) pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy, o której mowa w art. 3 ust. 4, jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego;

  6) numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot podatku nastąpi w formie przelewu.

3. Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

  1) faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;

  2) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

4. Na fakturach VAT, o których mowa w ust. 3 pkt 1, upoważniony przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownik urzędu gminy lub miasta umieszcza adnotację o treści "przyjęto w dniu ... do zwrotu części podatku akcyzowego".

5. Wniosek o zwrot podatku wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej.

6. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o zwrot podatku, mając na względzie zapewnienie jednolitej formy składanych wniosków.