Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28.12.2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2020 r. poz. 2456

Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, 568, 695, 1087, 1106 i 2320) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) kategorie podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo;

  2) warunki zaliczania podatników i płatników, o których mowa w pkt 1, do odpowiedniej kategorii;

  3) naczelników urzędów skarbowych właściwych dla podatników i płatników, o których mowa w pkt 1, terytorialny zasięg ich działania i siedzibę;

  4) tryb zawiadamiania o zmianie właściwości naczelnika urzędu skarbowego.

§ 2. 1. Do kategorii podatników i płatników, o których mowa w § 1 pkt 1, należą:

  1) podatkowe grupy kapitałowe,

  2) spółki wchodzące w skład podatkowych grup kapitałowych,

  3) Narodowy Bank Polski,

  4) banki państwowe i banki krajowe w formie spółek akcyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, 2320 i 2419) oraz banki hipoteczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 415),

  5) banki spółdzielcze w rozumieniu ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2020 r. poz. 449 i 695) i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe,

  6) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1643 i 1639),

  7) krajowe zakłady ubezpieczeń i krajowe zakłady reasekuracji w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 895, 1180 i 2320),

  8) spółki publiczne, które mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080),

  9) inne, niezaliczane do kategorii, o których mowa w pkt 2 albo pkt 8, jednostki działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89, 284, 288, 568 i 2320) oraz ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95, 695 i 2320),

  10) inne, niezaliczane do kategorii, o których mowa w pkt 2 albo pkt 8, jednostki działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 105),

  11) jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) lub ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668),

  12) oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, z wyłączeniem oddziałów przedsiębiorców zagranicznych będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1252 i 2255),

  13) przedsiębiorcy zagraniczni, z wyłączeniem przedsiębiorców zagranicznych będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w roku podatkowym osiągnęli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro,

  14) uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567, 1493, 2112, 2345 i 2401), które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro,

  15) inne, niezaliczane do kategorii, o których mowa w pkt 1-14, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z wyłączeniem podatników i płatników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro i nieprzekraczającej 50 mln euro,

  16) inne, niezaliczane do kategorii, o których mowa w pkt 1-14, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z wyłączeniem podatników i płatników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej przekraczającej 50 mln euro

- z wyłączeniem podatników i płatników podatku akcyzowego, podatku od gier lub podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie tych podatków.

2. Kwotę wyrażoną w euro, o której mowa w ust. 1 pkt 13-16, przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roku podatkowego.

§ 3. 1. Przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług jest ustalany w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 1:

  1) pkt 13, na podstawie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, sporządzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, 1492, 1565, 2122, 2123 i 2320);

  2) pkt 14, na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.);

  3) pkt 15 i 16, na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

2. W przypadku gdy wysokości przychodu netto nie można ustalić zgodnie z ust. 1:

  1) pkt 1, jako wysokość przychodu określoną w § 2 ust. 1 pkt 13 przyjmuje się wielkość netto dokonanej dostawy towarów oraz świadczenia usług obejmującą: dostawę towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, eksport towarów, ustaloną w oparciu o wielkość dostawy towarów oraz świadczenia usług ustaloną na podstawie deklaracji dla podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia lub za cztery kwartały danego roku podatkowego, sporządzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.);

  2) pkt 2 i 3, jako wysokość przychodu określoną w § 2 ust. 1 pkt 14-16 przyjmuje się wysokość przychodu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług ustaloną na podstawie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, sporządzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

3. W przypadku gdy wysokości przychodu nie można ustalić odpowiednio zgodnie z ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 2, jako wysokość przychodu określoną w § 2 ust. 1 pkt 14-16 przyjmuje się wielkość netto dokonanej dostawy towarów oraz świadczenia usług obejmującą: dostawę towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, eksport towarów, ustaloną w oparciu o wielkość dostawy towarów oraz świadczenia usług ustaloną na podstawie deklaracji dla podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia lub za cztery kwartały danego roku podatkowego, sporządzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

§ 4. Zaliczenie do kategorii, o której mowa w § 2 ust. 1:

  1) pkt 2, następuje z pierwszym dniem roku podatkowego, określonego w umowie o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej zarejestrowanej w formie decyzji przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

  2) pkt 8, następuje z dniem podjęcia uchwały o dopuszczeniu akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym lub o wprowadzeniu akcji spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu;

  3) pkt 13-16, następuje z dniem 1 stycznia drugiego roku następującego po zakończeniu roku podatkowego, w którym został spełniony warunek, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 13-16 - w przypadku podatników i płatników wymienionych w tym przepisie.

§ 5. Wyłączenie z kategorii, o której mowa w § 2 ust. 1:

  1) pkt 2, następuje z dniem 1 stycznia roku następującego po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym nastąpiła utrata statusu podatnika przez podatkową grupę kapitałową;

  2) pkt 8, następuje z dniem 1 stycznia roku następującego po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wycofanie lub wykluczenie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu;

  3) pkt 13-16, następuje z dniem 1 stycznia drugiego roku następującego po upływie dwóch kolejnych lat podatkowych, w których nie został spełniony warunek określony odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 13-16.

§ 6. Właściwymi dla podatników i płatników, o których mowa w § 2 ust. 1, są naczelnicy urzędów skarbowych, których właściwość, siedziby i terytorialny zasięg ich działania określa załącznik do rozporządzenia.

§ 7. Podatnicy i płatnicy zawiadamiają, w formie pisemnej, o zmianie właściwości dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie:

  1) 7 dni od dnia zaliczenia do kategorii, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 8, lub wyłączenia z tej kategorii;

  2) do dnia 15 października roku poprzedzającego rok, od którego nastąpi zaliczenie do kategorii, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 13-16, lub wyłączenie z tej kategorii.

§ 8. 1. W roku 2021 zaliczenie do kategorii, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 13-16, następuje na podstawie danych za 2019 r., a w przypadku gdy rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, na podstawie danych za ostatni rok podatkowy, który zakończył się nie później niż w 2019 r.

2. W roku 2022 wyłączenie z kategorii, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 13-16, następuje na podstawie danych za ostatnie dwa kolejne lata podatkowe, przy czym ostatni rok podatkowy powinien zakończyć się nie później niż w 2020 r.

3. W roku 2023 wyłączenie z kategorii, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 13-16, następuje na podstawie danych za ostatnie dwa kolejne lata podatkowe, przy czym ostatni rok podatkowy powinien zakończyć się nie później niż w 2021 r.

4. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio.

§ 9. Przepisu § 7 nie stosuje się do podatników i płatników, o których mowa w:

  1) § 2 ust. 1 pkt 13-16,

  2) § 2 ust. 1 pkt 7 i 8 rozporządzenia uchylanego w § 10

- którzy z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostali odpowiednio zaliczeni do kategorii, o której mowa w § 2 ust. 1, albo wyłączeni z tej kategorii.

§ 10. Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz. U. z 2020 r. poz. 700).

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Załącznik

NACZELNICY URZĘDÓW SKARBOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W § 6 ROZPORZĄDZENIA,
ICH WŁAŚCIWOŚĆ, SIEDZIBY I TERYTORIALNY ZASIĘG DZIAŁANIA

Lp.

Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowego

Kategorie podatników i płatników

Terytorialny zasięg działania

1

2

3

4

1

Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu

podatnicy i płatnicy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, 6 i 11-15

województwo dolnośląskie

2

Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy

podatnicy i płatnicy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, 6 i 11-15

województwo kujawsko-pomorskie

3

Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie

podatnicy i płatnicy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, 6 i 11-15

województwo lubelskie

4

Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze

podatnicy i płatnicy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, 6 i 11-15

województwo lubuskie

5

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi

podatnicy i płatnicy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, 6 i 11-15

województwo łódzkie

6

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie

podatnicy i płatnicy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, 6 i 11-15

województwo małopolskie

7

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie

podatnicy i płatnicy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-4, 7, 8 i 16

obszar całego kraju

8

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie

podatnicy i płatnicy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 9, 10 oraz 13 jeżeli podatnik posiada stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie więcej niż jednego terytorialnego zasięgu działania naczelników urzędów skarbowych wymienionych w tym załączniku

obszar całego kraju

podatnicy i płatnicy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, 6 i 11-15

miasto na prawach powiatu Warszawa

9

Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu

podatnicy i płatnicy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, 6 i 11-15

• miasta na prawach powiatu: Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce

• powiaty: białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, gostyniński, grodziski, grójecki, kozienicki, legionowski, lipski, łosicki, makowski, miński, mławski, nowodworski, ostrołęcki, ostrowski, otwocki, piaseczyński, płocki, płoński, pruszkowski, przasnyski, przysuski, pułtuski, radomski, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, zwoleński, żuromiński, żyrardowski

10

Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu

podatnicy i płatnicy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, 6 i 11-15

województwo opolskie

11

Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie

podatnicy i płatnicy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, 6 i 11-15

województwo podkarpackie

12

Naczelnik Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku

podatnicy i płatnicy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, 6 i 11-15

województwo podlaskie

13

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku

podatnicy i płatnicy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, 6 i 11-15

województwo pomorskie

14

Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu

podatnicy i płatnicy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, 6 i 11-15

• miasta na prawach powiatu: Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Zabrze

• powiaty: będziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański

15

Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej

podatnicy i płatnicy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, 6 i 11-15

• miasta na prawach powiatu: Bielsko-Biała, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Tychy, Żory

• powiaty: bielski, bieruńsko--lędziński, cieszyński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, wodzisławski, żywiecki

16

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach

podatnicy i płatnicy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, 6 i 11-15

województwo świętokrzyskie

17

Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie

podatnicy i płatnicy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, 6 i 11-15

województwo warmińsko-mazurskie

18

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu

podatnicy i płatnicy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, 6 i 11-15

• miasta na prawach powiatu: Leszno, Poznań

• powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, poznański, słupecki, szamotulski, śremski, średzki, wągrowiecki, wolsztyński, wrzesiński, złotowski

19

Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu

podatnicy i płatnicy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, 6 i 11-15

• miasta na prawach powiatu: Kalisz, Konin

• powiaty: gostyński, jarociński, kaliski, kępiński, kolski, koniński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, turecki

20

Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie

podatnicy i płatnicy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, 6 i 11-15

województwo zachodniopomorskie