Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 10.12.2020 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2020 r. poz. 2345

Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492, 1493, 1578, 1875 i 2112) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 42i ust. 2a otrzymuje brzmienie:

   "2a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, 2 i 9, może zostać złożony również w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. Wymagane załączniki mogą być odwzorowane cyfrowo.";

  2) w art. 42j w ust. 3 wyrazy "stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych" zastępuje się wyrazami "stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych albo doktora nauk medycznych";

  3) w art. 61y ust. 6 otrzymuje brzmienie:

   "6. Do egzaminu, o którym mowa w ust. 5, może przystąpić osoba, która jest zatrudniona w Funduszu.";

  4) w art. 95d:

   a) ust. 1-1b otrzymują brzmienie:

    "1. Podmioty, o których mowa w art. 95e ust. 1, występują z wnioskiem do wojewody albo ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanego dalej "organem wydającym opinię", o wydanie opinii o celowości inwestycji:

     1) polegającej na utworzeniu na obszarze województwa:

      a) nowego podmiotu leczniczego,

      b) nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego,

     2) innej niż inwestycja określona w pkt 1, dotyczącej wykonywania działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych

     - której wartość kosztorysowa na dzień złożenia wniosku przekracza 2 mln zł.

    1a. Wniosek o wydanie opinii, o której mowa w ust. 1, dotyczy inwestycji, której części tworzą komplementarną całość i są niezbędne do prawidłowego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

    1b. Przez inną inwestycję, o której mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się roboty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 i 2127) lub wyposażenie zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, jeżeli działania te stanowią główny cel tej inwestycji.",

   b) ust. 1d i 1e otrzymują brzmienie:

    "1d. Przepisów ust. 1-1c nie stosuje się w przypadku inwestycji, która będzie realizowana na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa.

    1e. Odpowiednio Minister Obrony Narodowej albo minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, rozstrzyga, czy inwestycja będzie realizowana na potrzeby określone w ust. 1d.",

   c) w ust. 3 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

    "7) podmiot leczniczy, który zamierza realizować inwestycję, której wartość kosztorysowa na dzień złożenia wniosku o wydanie takiej opinii przekracza 50 mln zł.",

   d) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "Do określenia wartości inwestycji, o których mowa w ust. 1, zalicza się następujące rodzaje poniesionych lub planowanych kosztów na dzień złożenia wniosku:";

  5) w art. 95e:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Wniosek o wydanie opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1, składa się do organu wydającego opinię w postaci elektronicznej. Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.",

   b) w ust. 3:

    - w pkt 5:

     - - lit. a otrzymuje brzmienie:

      "a) zakres rzeczowy inwestycji, ze wskazaniem dziedzin medycyny, których dotyczy inwestycja,",

     - - lit. e otrzymuje brzmienie:

      "e) źródła finansowania inwestycji oraz rodzaje poniesionych lub planowanych kosztów, o których mowa w art. 95d ust. 4, a w przypadku inwestycji budowlanej - również jej szacunkową wartość na dzień złożenia wniosku w podziale na grupy kosztów,",

    - uchyla się pkt 5a-6a,

    - pkt 7 otrzymuje brzmienie:

     "7) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji;",

   c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    "6. Złożenie wniosku o wydanie opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1, podlega opłacie w wysokości 4000 zł.";

  6) po art. 95e dodaje się art. 95ea-95ec w brzmieniu:

   "Art. 95ea. 1. Przy ministrze właściwym do spraw zdrowia działa Komisja Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia, zwana dalej "Komisją", będąca organem opiniodawczo-doradczym tego ministra.

   2. W skład Komisji wchodzi po jednym przedstawicielu wskazanym przez:

    1) Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

    2) ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

    3) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;

    4) ministra właściwego do spraw zdrowia;

    5) Prezesa Funduszu.

   3. Członków Komisji powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia, z tym że członkowie, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 i 5, są powoływani na wniosek właściwych podmiotów. Przewodniczącym Komisji jest przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia.

   4. Członkom Komisji nie przysługuje wynagrodzenie.

   5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze zarządzenia, regulamin prac Komisji określający jej organizację, sposób i tryb działania oraz sposób obsługi prac tej Komisji, mając na celu zapewnienie sprawnego działania Komisji.

   Art. 95eb. 1. Członkiem Komisji może być osoba, która:

    1) korzysta z pełni praw publicznych;

    2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

   2. Członek Komisji może być odwołany:

    1) na wniosek podmiotu wymienionego w art. 95ea ust. 2 pkt 1-3 i 5 albo z urzędu - w przypadku, o którym mowa w art. 95ea ust. 2 pkt 4, jeżeli w ocenie podmiotu wskazany przez niego przedstawiciel nie realizuje należycie powierzonych mu zadań, lub

    2) z urzędu, jeżeli nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 1.

   3. Członkowie Komisji, ich małżonkowie, zstępni i wstępni w linii prostej do drugiego stopnia oraz osoby, z którymi członkowie tej Komisji pozostają we wspólnym pożyciu, oraz osoby związane z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli nie mogą:

    1) posiadać akcji lub udziałów w podmiocie leczniczym,

    2) być członkami zarządu lub organów nadzorczych podmiotu leczniczego,

    3) być członkami organów spółdzielni, stowarzyszeń lub fundacji wykonujących działalność leczniczą w formie podmiotu leczniczego,

    4) wykonywać zajęć zarobkowych na podstawie stosunku pracy, umowy o świadczenie usług zarządczych, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo innej umowy, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zawartej z podmiotem leczniczym

   - który wystąpił z wnioskiem o wydanie opinii o celowości inwestycji, której wartość kosztorysowa przekracza 50 mln zł. Powody wyłączenia trwają także po ustaniu małżeństwa, faktycznego pozostawania we wspólnym pożyciu, przysposobienia, opieki lub kurateli.

   4. Kandydaci na członków Komisji i członkowie Komisji przed każdym posiedzeniem Komisji, jednak nie później niż 10 dni od dnia wpływu do systemu IOWISZ wniosku o wydanie opinii o celowości inwestycji, której wartość kosztorysowa przekracza 50 mln zł, składają ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oświadczenie dotyczące niezachodzenia okoliczności, o których mowa w ust. 3, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, dotyczące ich samych oraz ich małżonków, zstępnych i wstępnych w linii prostej do drugiego stopnia, osób, z którymi pozostają we wspólnym pożyciu, oraz osób związanych z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

   5. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 3, lub niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, stanowi podstawę wyłączenia członka z prac Komisji oraz niepowołania kandydata w skład Komisji.

   6. O wyłączeniu członka Komisji postanawia minister właściwy do spraw zdrowia z urzędu albo na wniosek Komisji.

   7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, zawiera:

    1) imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie;

    2) imię i nazwisko: małżonka, zstępnych i wstępnych w linii prostej do drugiego stopnia oraz osób, z którymi członkowie Komisji pozostają we wspólnym pożyciu, oraz osób związanych z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, wobec których zaistniały okoliczności, o których mowa w ust. 3;

    3) wskazanie okoliczności, o których mowa w ust. 3.

   8. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, mając na uwadze zapewnienie przejrzystości działania Komisji oraz wymagania, o których mowa w ust. 7, a także zapewnienie bezstronności działania Komisji.

   Art. 95ec. 1. Do zadań Komisji należy wydawanie opinii w przedmiocie oceny wniosku, o którym mowa w art. 95d ust. 1, dotyczącego inwestycji, której wartość kosztorysowa na dzień złożenia wniosku o wydanie takiej opinii przekracza 50 mln zł, w zakresie dokonania oceny, w jakim stopniu dana inwestycja jest celowa.

   2. Komisja opiniuje wniosek, o którym mowa w art. 95d ust. 1, w zakresie określonym w ust. 1, na podstawie informacji, danych i dokumentów, o których mowa w art. 95f ust. 3 pkt 1-4 i 7. Dla ważności opinii, o której mowa w ust. 1, potrzebne jest zgodne stanowisko co najmniej trzech członków Komisji.

   3. W ramach opiniowania wniosku, Komisja może wystąpić o opinię do:

    1) Ministra Obrony Narodowej;

    2) ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

    3) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;

    4) wojewody właściwego terytorialnie dla miejsca realizacji inwestycji;

    5) marszałka województwa właściwego terytorialnie dla miejsca realizacji inwestycji;

    6) konsultantów krajowych z dziedzin medycyny i innych dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, właściwych merytorycznie dla wniosku podlegającego opiniowaniu.

   4. Opinia Komisji jest sporządzana w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przewodniczącego Komisji.

   5. Opinię Komisji przewodniczący Komisji przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w celu wydania opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1.

   6. Opinia Komisji zawiera:

    1) datę i miejsce sporządzenia;

    2) oznaczenie składu Komisji;

    3) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu wnioskującego oraz jego numer KRS w przypadku osób prawnych albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) w przypadku osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;

    4) oznaczenie adresu siedziby albo adresu miejsca zamieszkania albo adresu podmiotu wnioskującego;

    5) numer wniosku;

    6) stanowisko Komisji na temat celowości inwestycji wraz z uzasadnieniem;

    7) podpis przewodniczącego Komisji.";

  7) w art. 95f w ust. 3 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

   "8) opinii Komisji - w przypadku inwestycji, których wartość kosztorysowa przekracza 50 mln zł.";

  8) w art. 95g w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

   "9) kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty osoby upoważnionej do wydania opinii z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.";

  9) po art. 95g dodaje się art. 95ga w brzmieniu:

   "Art. 95ga. Pozytywna opinia o celowości inwestycji jest ważna 3 lata od dnia jej wydania.";

  10) w art. 95i:

   a) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

    "Protest wnosi się w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.",

   b) w ust. 8 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

    "8) kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty osoby upoważnionej do wydania opinii w sprawie protestu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.";

  11) w art. 102 w ust. 5 po pkt 27 dodaje się pkt 27a w brzmieniu:

   "27a) zawieranie i rozliczanie umów, o których mowa w art. 41 ustawy o refundacji;";

  12) w art. 136 w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

   "3) w sytuacji braku pozytywnej opinii, o której mowa w art. 139a, przed upływem 5 lat od dnia, w którym została wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, nie może zostać zwiększona kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1 pkt 5, z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem inwestycji.";

  13) po art. 139 dodaje się art. 139a w brzmieniu:

   "Art. 139a. W postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które mają być wykonywane z wykorzystaniem inwestycji, w przypadku której została wydana opinia, o której mowa w art. 95d ust. 1, może wziąć udział wyłącznie świadczeniodawca, który zrealizował tę inwestycję na podstawie pozytywnej opinii. W przypadku braku takiej opinii świadczeniodawca może wziąć udział w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej po upływie 5 lat od dnia, w którym została wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.";

  14) w art. 148 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Przy porównaniu ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej uwzględnia się także, czy świadczeniodawca przekazał Agencji w terminie dane, o których mowa w art. 31lc ust. 2.";

  15) w art. 149 w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

   "9) jeżeli świadczeniodawca nie posiada pozytywnej opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1.".

Art. 2. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, 567, 1291, 1493 i 2112) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 3. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567, 1493 i 2112) w art. 115 ust. 4a otrzymuje brzmienie:

  "4a. Podmiot leczniczy może uzyskać dotację od podmiotów, o których mowa w ust. 4, oraz jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania, o którym mowa w art. 114 ust. 1 pkt 2 i 3, jeżeli dla inwestycji, przy pomocy której ma być realizowane dane zadanie, została wydana pozytywna opinia, o której mowa w art. 95d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, chyba że opinia ta nie jest wymagana na podstawie przepisów tej ustawy.".

Art. 4. W ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 702, 1493 i 1875) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 5. W ustawie z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1291, 1493 i 2112) wprowadza się następujące zmiany:

  1) art. 12 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 12. 1. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, dotyczących:

    1) uznania tytułu specjalisty, o którym mowa w art. 16n ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1,

    2) potwierdzenia kwalifikacji zawodowych felczera, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu dotychczasowym

   - stosuje się przepisy dotychczasowe.

   2. Naczelna Rada Lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu i używania tytułu felczera na podstawie przepisów dotychczasowych osobom, które do dnia 1 stycznia 2022 r. przedłożą jej w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia potwierdzającą kwalifikacje zawodowe felczera, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym.";

  2) w art. 26 w pkt 3 wyrazy "do dnia 31 grudnia 2020 r." zastępuje się wyrazami "z dniem 31 grudnia 2022 r.";

  3) w art. 28 w pkt 1:

   a) w lit. c skreśla się wyrazy "pkt 40,",

   b) w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

    "e) pkt 40, który wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2022 r.;".

Art. 6. Tworzy się Komisję Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia.

Art. 7. 1. Do postępowań o wydanie opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz protestów, o których mowa w art. 95i ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w sprawie negatywnych opinii o celowości inwestycji wydanych w tych postępowaniach stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Opinia, o której mowa w art. 95d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, wydana przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz opinia w sprawie protestu, o którym mowa w art. 95i ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, jest ważna bezterminowo.

3. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 139 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

4. Przepis art. 136 ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy oraz po tym dniu.

5. Do postępowań w sprawie dotacji, o której mowa w art. 115 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 3, na realizację zadań, o których mowa w art. 114 ust. 1 pkt 2 i 3 tej ustawy, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 8. 1. Umowy zawarte przed dniem 1 stycznia 2021 r. pomiędzy ministrem właściwym do spraw zdrowia a podmiotami prowadzącymi szkolenie specjalizacyjne zatrudniającymi lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury ulegają rozwiązaniu z dniem 31 grudnia 2020 r.

2. Podmioty prowadzące szkolenie specjalizacyjne są obowiązane do rozliczenia środków otrzymanych na realizację umów, o których mowa w ust. 1, oraz uregulowania wszelkich należności i zobowiązań wynikających z tych rozliczeń.

3. Od dnia 1 stycznia 2021 r. zobowiązania ministra właściwego do spraw zdrowia wobec podmiotów prowadzących szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury związane z jego finansowaniem wynikające z:

  1) umów, o których mowa w ust. 1, są realizowane poza Systemem Informatycznym Rezydentur, o którym mowa w art. 30 w ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 4;

  2) innych tytułów niż umowy, o których mowa w ust. 1, dotyczące wydatków poniesionych przez te podmioty do dnia 31 grudnia 2020 r., na wniosek tych podmiotów, mogą być realizowane także poza Systemem Informatycznym Rezydentur.

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem:

  1) art. 1 pkt 1, 2, 3 i 11, art. 5 pkt 1 i 2, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;*)

  2) art. 8, który wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2020 r.

______________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 23.12.2020 r.