Ustawa z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.03.10
do 2022.12.23
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 569
Istniejące wersje czasowe art. 152
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 2320
2021.06.25
zmieniony przez
2022.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 569
2022.12.24
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 152. 1. Podmioty niepubliczne składające wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej po dniu 31 stycznia 2023 r. są obowiązane do przekazania:

    1) danych niezbędnych do utworzenia adresu do doręczeń w ramach publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo

    2) adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz danych niezbędnych w celu wpisania tego adresu do bazy adresów elektronicznych.

2. Podmioty niepubliczne nieposiadające adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej do dnia 31 stycznia 2023 r., składające w okresie od dnia 30 września 2025 r. do dnia 30 września 2026 r. wniosek o zmianę wpisu, są obowiązane do:

    1) przekazania danych niezbędnych do utworzenia adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo

    2) przekazania adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego świadczoną przez kwalifikowanego dostawcę oraz danych niezbędnych w celu wpisania tego adresu do bazy adresów elektronicznych, albo

    3) wystąpienia do ministra właściwego do spraw informatyzacji z wnioskiem o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

3. Podmioty niepubliczne nieposiadające adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w ust. 1 i 2, są obowiązane uzyskać wpis adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych w terminie do dnia 30 września 2026 r.

4. Jeżeli przed dniem 5 lipca 2022 r. do bazy adresów elektronicznych zostały wpisane adresy do doręczeń elektronicznych podmiotów wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, po dniu 5 lipca 2022 r. informacja w przedmiocie tych adresów zostanie przekazana automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z bazy adresów elektronicznych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w innej ustrukturyzowanej formie elektronicznej.