Ustawa z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2021.07.01
do 2022.03.09
zmieniony przez
art. 10 
Istniejące wersje czasowe art. 101
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 2320
2021.07.01
zmieniony przez
2022.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 569
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 101. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065, 1106 i 1747) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 10:

   a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    "6. Podatnicy oraz osoby prawne niebędące podatnikami, do których ma zastosowanie ust. 1 pkt 2, mogą wybrać opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia na piśmie o takim wyborze albo przez podanie dokonującemu dostawy towarów numeru, o którym mowa w art. 97 ust. 10.",

   b) w ust. 8 wyraz "pisemnie" zastępuje się wyrazami "na piśmie";

  2) w art. 18b w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz "pisemnej" zastępuje się wyrazami "sporządzonej na piśmie";

  3) w art. 21 w ust. 1 w części wspólnej i w ust. 3, w art. 99 w ust. 3 i 4 oraz w art. 114 w ust. 1 i 4 wyrazy "pisemnym zawiadomieniu" zastępuje się wyrazami "zawiadomieniu na piśmie";

  4) w art. 43 w ust. 5 w zdaniu drugim oraz w art. 113 w ust. 4 wyrazy "pisemnego zawiadomienia" zastępuje się wyrazami "zawiadomienia na piśmie";

  5) w art. 41 w ust. 6a pkt 3 otrzymuje brzmienie:

   "3) zgłoszenie wywozowe na piśmie utrwalonym w postaci papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez właściwy organ celny.";

  6) w art. 87:

   a) w ust. 2 w zdaniu pierwszym wyraz "pisemnego" zastępuje się wyrazami "sporządzonego na piśmie",

   b) w ust. 5a w zdaniu drugim wyraz "pisemny" zastępuje się wyrazami "sporządzony na piśmie";

  7) w art. 109 ust. 8a otrzymuje brzmienie:

   "8a. Ewidencja, o której mowa w ust. 3, prowadzona jest w postaci elektronicznej przy użyciu programów komputerowych.";

  8) w art. 116 w ust. 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) raty i pożyczki wynikają z umów sporządzonych na piśmie.";

  9) w art. 127 w ust. 4 w pkt 2 wyraz "pisemną" zastępuje się wyrazami "sporządzoną na piśmie".