Ustawa z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2021.07.01
do 2022.03.09
dodany przez
art. 13 
Istniejące wersje czasowe art. 115a
2021.07.01
dodany przez
2022.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 569
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 115a. W ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) w art. 23b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Na żądanie naczelnika urzędu celno-skarbowego, zgłoszone w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 144 § 1a-1d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że zarejestrowany automat lub urządzenie do gier nie spełnia warunków określonych w ustawie, podmiot eksploatujący ten automat lub to urządzenie jest obowiązany poddać automat lub urządzenie badaniu sprawdzającemu.".