Ustawa z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2021.07.01
 
zmieniony przez
art. 5 
Istniejące wersje czasowe art. 113
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 2320
2021.07.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 113. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747) wprowadza się następujące zmiany:

  1) (uchylony)

  2) (uchylony)

  3) w art. 18 w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 138m w ust. 2 i w art. 138p w ust. 1 wyrazy "w formie" zastępuje się wyrazami "w postaci";

  4) w art. 31b w ust. 5a w zdaniu drugim wyrazy "pisemnego oświadczenia" zastępuje się wyrazami "oświadczenia na piśmie";

  5) (uchylony)

  6) w art. 42 w ust. 4 w części wspólnej i w ust. 9, w art. 49 w ust. 1, w art. 57 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 62a w ust. 1, w art. 64 w ust. 3 w zdaniu pierwszym i drugim, w art. 65 w ust. 1a we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 82 w ust. 1 w części wspólnej, w ust. 2 w części wspólnej i w ust. 2f wyraz "pisemny" zastępuje się wyrazami "sporządzony na piśmie";

  7) użyte w art. 54 w ust. 3 i w art. 84e w ust. 1 w różnym przypadku wyrazy "pisemna zgoda" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "sporządzona na piśmie zgoda";

  8) użyte w art. 54 w ust. 15 i w art. 87 w ust. 3 w pkt 2 w różnym przypadku wyrazy "pisemna informacja" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "informacja na piśmie";

  9) w art. 64 w ust. 1 w pkt 5 i w art. 84d w ust. 1 w pkt 1 w lit. c wyrazy "pisemne żądanie" zastępuje się wyrazami "żądanie na piśmie";

  10) w art. 69 w ust. 3 w pkt 2 wyrazy " , w formie pisemnej," zastępuje się wyrazami "na piśmie";

  11) w art. 87 w ust. 3 w pkt 1 i w art. 118 w ust. 5 w zdaniu pierwszym wyrazy "pisemnego powiadomienia" zastępuje się wyrazami "powiadomienia na piśmie";

  12) w art. 121 w ust. 1 i w art. 123 w ust. 2 wyrazy "pisemny wniosek" zastępuje się wyrazami "sporządzony na piśmie wniosek".