Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26.11.2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2020 r. poz. 2114

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa wzory wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, warunki nabywania akcji w tym wezwaniu oraz szczegółowy sposób ogłaszania wezwań, w przypadku:

  1) zamiaru wystąpienia akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej z żądaniem umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia lub innego właściwego organu stanowiącego spółki publicznej sprawy podjęcia uchwały o wycofaniu akcji z obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwanej dalej "ustawą";

  2) wykonania przez akcjonariusza obowiązku:

   a) wynikającego z art. 73 ust. 1 ustawy, w przypadku zamiaru przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej,

   b) wynikającego z art. 74 ust. 1 ustawy, w przypadku zamiaru przekroczenia 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej;

  3) wykonania przez akcjonariusza obowiązku:

   a) wynikającego z art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy, w przypadku przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej,

   b) wynikającego z art. 74 ust. 2 ustawy, w przypadku przekroczenia 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej.

2. Wzór wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, o którym mowa w:

  1) art. 91 ust. 5 ustawy - stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

  2) art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy - stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

  3) art. 73 ust. 2 pkt 1 i art. 74 ust. 2 ustawy - stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) czasie trwania wezwania - rozumie się przez to okres od dnia ogłoszenia wezwania do dnia zakończenia przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem;

  2) podmiocie pośredniczącym - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 77 ust. 2 ustawy;

  3) wezwaniu - rozumie się przez to wezwania, o których mowa w art. 73 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 74 ust. 1 i 2 oraz art. 91 ust. 5 ustawy;

  4) wzywającym - rozumie się przez to podmiot lub podmioty obowiązane do ogłoszenia wezwania i ogłaszające to wezwanie;

  5) zawiadomieniu o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji - rozumie się przez to zawiadomienia właściwych organów państwa polskiego, innego państwa lub organizacji międzynarodowej; zawiadomieniem jest również niewyrażenie zastrzeżeń w terminie przewidzianym odrębnymi przepisami regulującymi nabywanie akcji;

  6) decyzji właściwego organu o udzieleniu zgody na nabycie akcji - rozumie się przez to decyzje właściwych organów państwa polskiego, innego państwa lub organizacji międzynarodowej;

  7) agencji informacyjnej - rozumie się przez to agencję informacyjną, o której mowa w art. 58 ust. 1 ustawy;

  8) banku powierniczym - rozumie się przez to bank powierniczy, o którym mowa w art. 3 pkt 36 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89, 284, 288 i 568).

§ 3. 1. Podmiot pośredniczący po przekazaniu zawiadomienia, o którym mowa w art. 77 ust. 2 ustawy, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin, przekazuje w celu ogłoszenia treść wezwania agencji informacyjnej, zapewniając ogłoszenie treści wezwania po raz pierwszy w serwisie bezpłatnym i dostępnym dla wszystkich inwestorów na niedyskryminacyjnych warunkach.

2. Podmiot pośredniczący publikuje treść wezwania w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim nie wcześniej niż po przekazaniu treści wezwania agencji informacyjnej.

3. W przypadku wprowadzenia w treści wezwania zmian lub uzupełnień na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

4. Podmiot pośredniczący udostępnia, w terminie przyjmowania zapisów, treść wezwania do publicznej wiadomości w należących do tego podmiotu miejscach przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem i przekazuje niezwłocznie tę treść w celu udostępnienia firmom inwestycyjnym i bankom powierniczym prowadzącym rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze. Firmy inwestycyjne i banki powiernicze prowadzące rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze udostępniają niezwłocznie, w terminie przyjmowania zapisów, treść wezwania w należących do nich miejscach przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem.

§ 4. 1. W przypadkach, o których mowa w:

  1) art. 91 ust. 5 ustawy - treść wezwania może zawierać zastrzeżenie, że ogłoszenie wezwania następuje pod warunkiem podjęcia przez walne zgromadzenie lub inny właściwy organ stanowiący spółki, na której sprzedaż akcji wezwanie zostało ogłoszone, uchwały, o której mowa w art. 91 ust. 3 ustawy;

  2) art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy - treść wezwania może zawierać zastrzeżenie, że ogłoszenie wezwania następuje pod warunkiem:

   a) podjęcia przez walne zgromadzenie lub radę nadzorczą spółki, której akcje są objęte wezwaniem, uchwały w określonej sprawie,

   b) zakończenia z określonym skutkiem innego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki należącej do tej samej grupy kapitałowej co spółka, której akcje są objęte wezwaniem, ogłoszonego na terytorium państwa należącego do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przez wzywającego lub spółkę należącą do tej samej co wzywający grupy kapitałowej,

   c) zawarcia przez spółkę, na której akcje wezwanie jest ogłaszane, umowy określonej w treści warunku, w tym umowy organizacyjnej.

2. W przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy, treść wezwania może zawierać zastrzeżenie, określające minimalną liczbę akcji objętą zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający akcje zobowiązuje się do nabycia tych akcji, pod warunkiem że taka minimalna liczba akcji objęta zapisami określona w wezwaniu wraz z liczbą akcji posiadanych przez wzywającego nie będzie stanowić więcej niż 66% ogólnej liczby głosów.

3. Wzywający jest obowiązany przekazać niezwłocznie agencji informacyjnej informację o ziszczeniu lub nieziszczeniu się warunku, w terminie określonym w treści wezwania, lub o podjęciu przez wzywającego decyzji o nabywaniu akcji w wezwaniu pomimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku.

4. Informację, o której mowa w ust. 3, wzywający jest obowiązany również ogłosić w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 2, nie później niż w terminie 2 dni roboczych po dniu, do którego, zgodnie z treścią wezwania, warunek powinien się ziścić.

5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do otrzymania zamieszczonego w treści wezwania zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji, wyrażeniu zastrzeżeń wobec nabycia akcji, lub decyzji właściwego organu o udzieleniu albo nieudzieleniu zgody na nabycie akcji, lub decyzji o udzieleniu albo nieudzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców.

§ 5. 1. Przyjmowanie zapisów rozpoczyna się nie wcześniej niż w 14. dniu roboczym i nie później niż w 37. dniu roboczym przypadającym po dniu przekazania zawiadomienia, o którym mowa w art. 77 ust. 2 ustawy, jednak nie wcześniej niż w pierwszym dniu roboczym po opublikowaniu treści wezwania w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 2.

2. Termin przyjmowania zapisów w przypadkach określonych w:

  1) art. 91 ust. 5 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy - nie może być krótszy niż 30 dni i dłuższy niż 70 dni;

  2) art. 73 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy - nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 70 dni.

3. Termin, o którym mowa w:

  1) ust. 2 pkt 1 - może ulec wydłużeniu:

   a) do 120 dni - jeżeli po ogłoszeniu wezwania zaistniały uzasadnione okoliczności, wskazujące na możliwość niezrealizowania celu wezwania, a akcje objęte zapisami złożonymi w okresie pierwszych 70 dni przyjmowania zapisów zostaną nabyte nie później niż w okresie 10 dni roboczych przypadających po upływie tych pierwszych 70 dni,

   b) o czas niezbędny do ziszczenia się warunku nabycia akcji w wezwaniu lub otrzymania wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub decyzji właściwego organu o udzieleniu zgody na nabycie akcji lub decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, jednak nie więcej niż do 120 dni

  - jeżeli bezskutecznie upłynął termin wskazany w treści wezwania, w jakim, według najlepszej wiedzy wzywającego, miało nastąpić ziszczenie się tego warunku, otrzymanie tego zawiadomienia lub otrzymanie tych decyzji;

  2) ust. 2 pkt 2 - może ulec wydłużeniu:

   a) do 120 dni - jeżeli po ogłoszeniu wezwania zaistniały uzasadnione okoliczności, wskazujące na możliwość niezrealizowania celu wezwania, a akcje objęte zapisami złożonymi w okresie pierwszych 70 dni przyjmowania zapisów zostaną nabyte nie później niż w okresie 10 dni roboczych przypadających po upływie tych pierwszych 70 dni,

   b) o czas niezbędny do ziszczenia się warunku nabycia akcji w wezwaniu lub otrzymania wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub decyzji właściwego organu o udzieleniu zgody na nabycie akcji lub decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, jednak nie więcej niż do 120 dni

  - jeżeli bezskutecznie upłynął termin wskazany w treści wezwania, w jakim, według najlepszej wiedzy wzywającego, miało nastąpić ziszczenie się tego warunku, otrzymanie tego zawiadomienia lub otrzymanie tych decyzji.

4. Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lub ust. 3 pkt 1 lit. a, może ulec skróceniu, jeżeli przed jego upływem został zrealizowany cel wezwania.

5. Podmiot pośredniczący, w sposób określony w § 3 ust. 2 i 4, informuje o:

  1) wydłużeniu terminu przyjmowania zapisów:

   a) o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 lit. a - nie później niż na 14 dni przed dniem upływu pierwotnego terminu,

   b) o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. b - nie później niż w ostatnim dniu pierwotnego terminu;

  2) skróceniu terminu przyjmowania zapisów - nie później niż na 7 dni przed dniem upływu skróconego terminu.

§ 6. 1. W przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy, podmiot nabywający akcje jest obowiązany do:

  1) nabycia wszystkich akcji objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów - w przypadku gdy liczba akcji jest mniejsza albo równa wskazanej w wezwaniu, albo nabycia akcji w liczbie określonej w wezwaniu na zasadzie proporcjonalnej redukcji - w przypadku gdy liczba akcji, objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów, jest większa od liczby określonej w wezwaniu albo

  2) nabycia akcji objętych zapisami złożonymi w okresie pierwszych 14 dni przyjmowania zapisów, na zasadzie proporcjonalnej redukcji - w przypadku gdy liczba akcji objętych tymi zapisami jest większa od wskazanej w wezwaniu, albo nabycia wszystkich akcji objętych zapisami złożonymi do końca dnia roboczego poprzedzającego dzień, na koniec którego liczba akcji objętych zapisami przekroczyła liczbę akcji określoną w wezwaniu - w przypadku gdy liczba akcji objętych zapisami złożonymi w okresie pierwszych 14 dni przyjmowania zapisów jest równa lub mniejsza od wskazanej w wezwaniu; w stosunku do akcji objętych zapisami złożonymi w dniu, w którym liczba akcji objętych zapisami przekroczyła liczbę akcji określoną w wezwaniu, stosuje się zasadę proporcjonalnej redukcji.

2. W przypadkach o których mowa w art. 73 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy:

  1) jeżeli liczba głosów z akcji objętych zapisami złożonymi w wezwaniu przekracza liczbę głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, oraz

  2) akcje objęte zapisami różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju

- akcje o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu są nabywane w takiej liczbie, jaka odpowiada ich procentowemu udziałowi w ogólnej liczbie akcji objętych zapisami.

3. Informacje o liczbie akcji będących przedmiotem nabycia dokonywanego w czasie trwania wezwania, w terminach wskazanych jako terminy, w jakich podmiot nabywający akcje będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie, są przekazywane przez podmiot pośredniczący agencji informacyjnej oraz udostępniane w miejscach przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem.

§ 7. 1. Wzywający może dokonać zmiany treści wezwania w drodze ogłoszenia, w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 2, oraz za pośrednictwem agencji informacyjnej.

2. Zmiana treści wezwania, o której mowa w ust. 1, dotyczy:

  1) liczby akcji poszczególnych rodzajów, jakie zamierza nabyć, w tym zmniejszenia minimalnej liczby akcji, o której mowa w § 4 ust. 2, lub

  2) liczby i terminów transakcji nabycia akcji w wezwaniach, o których mowa w art. 74 ust. 1 i 2 oraz art. 91 ust. 5 ustawy, lub

  3) sposobu i terminów składania zapisów w wezwaniu.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przepisy § 5 i § 8 stosuje się.

4. Wzywający może dokonać zmiany treści wezwania, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie później niż na 5 dni roboczych przed zakończeniem przyjmowania zapisów zgodnie z wezwaniem. Jeżeli wzywający zmniejszył w wezwaniu liczbę akcji, jaką zamierza nabyć, osoby, które złożyły zapisy, a których akcje do dnia ogłoszenia o zmniejszeniu liczby akcji, jakie wzywający zamierza nabyć w wezwaniu, nie były przedmiotem transakcji nabycia zgodnie z warunkami wezwania, mają prawo uchylić się od skutków złożonego zapisu, składając w miejscu złożenia zapisu oświadczenie w formie pisemnej, w terminie 2 dni roboczych od dnia opublikowania ogłoszenia.

5. Wzywający może dokonać zmiany treści wezwania, o której mowa w ust. 2 pkt 2, nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem pierwszej transakcji nabycia akcji w wezwaniu. Osoba, która złożyła zapis, ma prawo uchylić się od skutków złożonego zapisu, składając w miejscu złożenia zapisu oświadczenie w formie pisemnej, w terminie 2 dni roboczych od dnia ogłoszenia zmiany treści wezwania przez agencję informacyjną.

6. Podmiot przyjmujący zapis, który otrzymał oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 albo 5, przekazuje niezwłocznie, w postaci elektronicznej, do podmiotu pośredniczącego oraz podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy osoby, która złożyła to oświadczenie, informacje o indywidualnym numerze zapisu objętego oświadczeniem, liczbie akcji poszczególnych rodzajów objętych oświadczeniem oraz dacie i miejscu przyjęcia oświadczenia.

7. Wzywający może dokonać zmiany treści wezwania, o której mowa w ust. 2 pkt 3, nie później niż na 7 dni przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów w wezwaniu, z zastrzeżeniem, że wzywający nie może dokonać zmiany terminu rozpoczęcia przyjmowania zapisów na dzień przypadający wcześniej niż określony w treści wezwania załączonego do zawiadomienia, o którym mowa w art. 77 ust. 2 ustawy.

8. Treść wezwania może zostać zmieniona w zakresie, o którym mowa w ust. 2, bez zachowania terminów, o których mowa w ust. 4, 5 i 7, w przypadku gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych akcji.

§ 8. 1. Podmiot nabywający akcje może, w czasie trwania wezwania, dokonywać zmiany ceny, po jakiej mają być nabywane akcje, lub zmiany parytetu zamiany, nie częściej jednak niż co 5 dni roboczych. Informacje o zmianie ceny lub parytetu zamiany podmiot pośredniczący przekazuje do agencji informacyjnej, publikuje co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i udostępnia w należących do tego podmiotu miejscach przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem. Przepis § 3 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

2. Cena, po jakiej mają być nabywane akcje, może być zmieniona bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych akcji lub dokonał zmiany ceny w tym wezwaniu.

3. W przypadku gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych akcji, osoba, która złożyła zapis, jest uprawniona do cofnięcia złożonego zapisu, jeżeli nie nastąpiło przeniesienie praw z akcji. Przepis § 7 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku gdy nowa cena:

  1) jest wyższa od ceny określonej w wezwaniu przed zmianą - podmiot nabywający akcje jest obowiązany zapłacić tę nową cenę wszystkim osobom, które zapisały się na sprzedaż akcji, zanim ogłoszono zmianę ceny, z tym jednak, że osobom, które wcześniej uzyskały prawo do otrzymania ceny wyższej od nowej ceny - wzywający jest obowiązany zapłacić tę wyższą cenę;

  2) jest niższa od ceny określonej w wezwaniu przed zmianą - podmiot nabywający akcje jest obowiązany zapłacić wszystkim osobom, które zapisały się na sprzedaż akcji, zanim ogłoszono zmianę ceny, cenę, po której zapisały się na sprzedaż akcji, z tym jednak, że osobom, które wcześniej uzyskały prawo do otrzymania ceny wyższej od ceny, po jakiej się zapisały - tę wyższą cenę.

5. Podmiot nabywający akcje nie jest obowiązany do zapłacenia ceny zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4, jeżeli zmiana ceny nastąpiła po nabyciu przez niego akcji, dokonanym w ramach wezwania.

6. Zasady określone w ust. 2-5 stosuje się odpowiednio do parytetów zamiany.

7. Podmiot nabywający akcje może zróżnicować cenę lub parytet zamiany wyłącznie ze względu na prawa wynikające z akcji.

§ 9. 1. Zapis na sprzedaż lub zamianę akcji jest składany w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych dla osoby składającej zapis lub rachunek zbiorczy, na którym są zapisane akcje należące do osoby składającej zapis. W przypadku gdy osoba składająca zapis na sprzedaż lub zamianę akcji posiada akcje zapisane na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez różne podmioty, zapis na sprzedaż lub zamianę akcji jest składany w każdym z tych podmiotów i odnosi się do akcji będących przedmiotem zapisu zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez dany podmiot. W przypadku gdy podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy nie świadczy usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przepisy § 10 stosuje się odpowiednio.

2. Podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy po przyjęciu zapisu:

  1) ustanawia nieodwołalną blokadę akcji będących przedmiotem zapisu do dnia rozrachunku nabycia tych akcji, o którym mowa w § 11 ust. 3, albo skutecznego cofnięcia zapisu przez osobę składającą zapis;

  2) przekazuje niezwłocznie, w postaci elektronicznej, do podmiotu pośredniczącego informacje o:

   a) przyjętych zapisach zawierające indywidulany numer zapisu,

   b) liczbie akcji poszczególnych rodzajów objętych zapisem,

   c) dacie i miejscu przyjęcia zapisu.

3. Osoba zgłaszająca się na wezwanie otrzymuje potwierdzenie złożenia zapisu od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, o którym mowa w ust. 1.

§ 10. 1. W przypadku gdy osoba składająca zapis na sprzedaż lub zamianę akcji posiada akcje zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym prowadzonym przez bank powierniczy, zapis na sprzedaż lub zamianę akcji jest składany w podmiocie, z którym ta osoba ma zawartą umowę o świadczenie usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Osoba składająca zapis składa w podmiocie, o którym mowa w ust. 1, również dyspozycję ustanowienia nieodwołalnej blokady akcji będących przedmiotem zapisu do dnia rozrachunku nabycia tych akcji, o którym mowa w § 11 ust. 3, albo skutecznego cofnięcia zapisu przez osobę składającą zapis. Dyspozycję tę podmiot, o którym mowa w ust. 1, przekazuje niezwłocznie, w postaci elektronicznej, do banku powierniczego, prowadzącego rachunek papierów wartościowych dla osoby składającej zapis lub rachunek zbiorczy, na którym są zapisane akcje należące do osoby składającej zapis. Bank powierniczy przekazuje niezwłocznie podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej, potwierdzenie ustanowienia blokady.

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, po przyjęciu zapisu przekazuje niezwłocznie, w postaci elektronicznej, do podmiotu pośredniczącego potwierdzenie ustanowienia blokady oraz informacje, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 2.

4. Osoba zgłaszająca się na wezwanie otrzymuje od podmiotu, o którym mowa w ust. 1, potwierdzenie złożenia zapisu.

§ 11. 1. Transakcja nabycia akcji objętych zapisami złożonymi w ramach wezwania następuje nie później niż w okresie 3 dni roboczych po upływie terminu przyjmowania zapisów.

2. Transakcja nabycia akcji w trybie określonym w § 6 ust. 1 pkt 2 może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów.

3. Zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych podmiotu nabywającego akcje następuje w dniu rozrachunku nabycia tych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, jednak nie później niż 3. dnia roboczego od dnia transakcji nabycia.

§ 12. Do wezwań ogłoszonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 13. 1. W przypadku wezwań ogłoszonych przed dniem 1 lutego 2021 r. zapis na sprzedaż lub zamianę akcji jest składany w podmiocie pośredniczącym. Złożenie zapisu jest potwierdzane wpisem w rejestrze prowadzonym w tym celu przez podmiot pośredniczący. Na potwierdzenie złożenia zapisu osoba zgłaszająca się na wezwanie otrzymuje wyciąg z tego rejestru. W przypadku gdy akcje objęte wezwaniem nie są zapisane na rachunku papierów wartościowych osoby odpowiadającej na wezwanie, prowadzonym przez podmiot pośredniczący, osoba ta, wraz z zapisem na sprzedaż lub zamianę akcji, składa w podmiocie pośredniczącym świadectwo depozytowe dotyczące tych akcji.

2. W przypadku wezwań ogłoszonych przed dniem 1 lutego 2021 r. w treści wezwania, wskazanej w pkt 18 załącznika nr 1 do rozporządzenia, pkt 19 załącznika nr 2 do rozporządzenia oraz pkt 18 załącznika nr 3 do rozporządzenia, zamiast informacji o rodzajach podmiotów, o których mowa w § 9 i § 10, w których akcjonariusz może złożyć zapis, oraz opisu sposobu składania zapisów w wezwaniu, wskazuje się miejsca przyjmowania zapisów na akcje.

3. W przypadku wezwań ogłoszonych przed dniem 1 lutego 2021 r. przepisu § 3 ust. 4 nie stosuje się. Podmiot pośredniczący niezwłocznie udostępnia, w terminie przyjmowania zapisów, treść wezwania do publicznej wiadomości w należących do tego podmiotu miejscach przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem.

§ 14. 1. Do dnia 28 lutego 2021 r., w przypadku gdy przedmiotem wezwania są akcje inne niż zdematerializowane, osoba zgłaszająca się na wezwanie wraz z zapisem na sprzedaż lub zamianę akcji składa w podmiocie pośredniczącym akcje objęte zapisem do depozytu prowadzonego przez podmiot pośredniczący albo zaświadczenie wydane przez firmę inwestycyjną, bank powierniczy, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych lub spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o złożeniu tych akcji do depozytu prowadzonego przez ten podmiot.

2. Do dnia 28 lutego 2021 r., w przypadku wezwań ogłoszonych po dniu 1 lutego 2021 r., na potwierdzenie złożenia zapisu na sprzedaż lub zamianę akcji innych niż zdematerializowane osoba zgłaszająca się na wezwanie otrzymuje od podmiotu pośredniczącego potwierdzenie złożenia zapisu.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2020 r., z wyjątkiem § 7 ust. 6, § 8 ust. 1 zdanie trzecie i ust. 3 zdanie drugie, § 9 oraz § 10, które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2021 r.*)

_________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14.09.2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. poz. 1748), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozpo rządzenia zgodnie z art. 45 pkt 3 ustawy z dnia 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowa dzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2020 r. poz. 288 i 695).

Załącznik nr 1

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Załącznik nr 2

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji zgodnie z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji zgodnie z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji zgodnie z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji zgodnie z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji zgodnie z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji zgodnie z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Załącznik nr 3

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji zgodnie z art. 73 ust. 2 pkt 1 i art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji zgodnie z art. 73 ust. 2 pkt 1 i art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji zgodnie z art. 73 ust. 2 pkt 1 i art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji zgodnie z art. 73 ust. 2 pkt 1 i art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji zgodnie z art. 73 ust. 2 pkt 1 i art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji zgodnie z art. 73 ust. 2 pkt 1 i art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji zgodnie z art. 73 ust. 2 pkt 1 i art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych