Ustawa z dnia 14.02.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.08.31
do 2020.08.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 1492
Istniejące wersje czasowe art. 10
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 1492
2020.09.01
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 10. 1. Opłata w części, o której mowa w art. 92 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest wnoszona nie później niż do dnia:

  1) 30 listopada 2020 r. - za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 października 2020 r. na podstawie informacji za ten okres, sporządzonej zgodnie z wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 8 pkt 1, złożonej nie później niż do dnia 15 listopada 2020 r.;

  2) 31 lipca 2021 r. - za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., na podstawie informacji za ten okres, sporządzonej zgodnie z wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 8 pkt 1, złożonej nie później niż do dnia 15 lipca 2021 r.

2. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w terminie:

  1) do dnia 15 grudnia 2020 r. - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dokonuje podziału łącznych wpływów z opłaty, o której mowa w ust. 1, proporcjonalnie do wpływów uzyskanych przez gminy z opłat, o których mowa w art. 111 ustawy zmienianej w art. 2, za II i III kwartał 2020 r. na podstawie danych publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych za ten okres oraz przekazuje środki na rachunki bankowe Narodowego Funduszu Zdrowia i gmin;

  2) do dnia 15 sierpnia 2021 r. - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dokonuje podziału łącznych wpływów z opłaty, o której mowa w ust. 1, proporcjonalnie do wpływów uzyskanych przez gminy z opłat, o których mowa w art. 111 ustawy zmienianej w art. 2, za I i II kwartał 2021 r. na podstawie danych publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych za ten okres oraz przekazuje środki na rachunki bankowe Narodowego Funduszu Zdrowia i gmin.

3. Informacja, o której mowa w art. 92 ust. 17 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest składana w postaci papierowej, zgodnie z wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 8 pkt 1 do czasu uruchomienia funkcjonalności do obsługi tej informacji w systemie informatycznym ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

4. Informacja składana zgodnie z ust. 3 zawiera dane, o których mowa w art. 92 ust. 18 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

5. Informacja, o której mowa w art. 12g ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 7, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest składana w postaci papierowej zgodnie z wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 8 pkt 2, do czasu uruchomienia funkcjonalności do obsługi tej informacji w systemie informatycznym ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

6. Informacja składana zgodnie z ust. 5 zawiera dane, o których mowa w art. 12g ust. 2 ustawy zmienianej w art. 7 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, w dzienniku urzędowym tego ministra oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, informację o uruchomieniu funkcjonalności w systemie informatycznym ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie składanych informacji, o których mowa w art. 92 ust. 17 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą oraz art. 12g ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 7 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

  1) informacji, o której mowa w art. 92 ust. 17 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, składanej w postaci papierowej,

  2) informacji, o której mowa w art. 12g ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 7 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, składanej w postaci papierowej

- uwzględniając konieczność zapewnienia możliwości prawidłowego obliczenia wysokości opłat, których dotyczą te informacje, ich sprawnego poboru oraz ujednolicenia składanych informacji.