Ustawa z dnia 28.05.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.06.25
do 2020.11.30
tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 1106
Istniejące wersje czasowe art. 23
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 1106
2020.12.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 23. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r., z wyjątkiem:

    1) art. 8, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;2)

    2) art. 1, art. 4 i art. 9, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

____________________

1) Niniejsza ustawa:
1) wdraża dyrektywę Rady (UE) 2017/952 z dnia 29 maja 2017 r. zmieniającą dyrektywę (UE) 2016/1164 w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich (Dz. Urz. UE L 144 z 07.06.2017, str. 1);
2) w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi (Dz. Urz. UE L 311 z 07.12.2018, str. 3);
3) w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych (Dz. Urz. UE L 139 z 05.06.2018, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 31 z 01.02.2019, str. 108).
2) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 25.06.2020 r.