Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.06.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.06.19
do 2020.07.24
tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 1066
Istniejące wersje czasowe § 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 1066
2020.07.25
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 7. 1. Do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0) i działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z) jest dopuszczalne:

  1) w pomieszczeniach, w tym w klubach muzycznych i salach widowiskowo-sportowych, a także w amfiteatrach oraz muszlach koncertowych pod warunkiem:

   a) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc,

   b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 19 ust. 1;

  2) na obiektach sportowych na otwartym powietrzu (otwartych lub półotwartych, z miejscami siedzącymi dla widzów lub bez) pod warunkiem:

   a) udostępnienia co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 2 m, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,

   b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 19 ust. 1;

  3) na otwartym powietrzu pod warunkiem:

   a) zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników była nie większa niż 1 osoba na 5 m2,

   b) zachowania odległości co najmniej 2 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 2 m,

   c) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 19 ust. 1, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 2 m od innych osób, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 2.

2. Obowiązek udostępniania co drugiego miejsca, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, co czwartego miejsca, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit a, oraz obowiązek zachowania odległości, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, nie dotyczy:

  1) widza lub słuchacza, który uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach działalności, o których mowa w ust. 1, z dzieckiem poniżej 13. roku życia;

  2) widza lub słuchacza, który uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach działalności, o których mowa w ust. 1, z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

  3) osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się ograniczenia limitu osób, o którym mowa w § 16 ust. 9.