Ustawa z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2021.08.21
 
zmieniony przez
art. 16 
Istniejące wersje czasowe art. 72
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 568
2021.08.21
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 72. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego:

  1) sporządza dla FGP odrębny bilans, rachunek zysków i strat oraz pozycji pozabilansowych;

  2) wyodrębnia plan finansowy FGP w planie finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego.

2. Plan finansowy FGP, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest opracowywany przez Bank Gospodarstwa Krajowego w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki, w terminie do dnia 15 czerwca roku poprzedzającego rok, w którym plan finansowy FGP ma obowiązywać.

2a. Minister właściwy do gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych zatwierdza plan finansowy FGP w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, w którym plan finansowy FGP ma obowiązywać.

3. Plan finansowy FGP określa w szczególności:

  1) łączną kwotę, do wysokości której Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielać poręczeń i gwarancji;

  2) przewidywane koszty i wydatki wynikające z udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń i gwarancji;

  3) przewidywaną kwotę wypłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji;

  4) przewidywaną wysokość zasilenia FGP z poszczególnych źródeł.

4. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje ministrom, o których mowa w ust. 2, półroczne informacje o realizacji planu finansowego FGP w terminie 90 dni po upływie półrocza.