Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31.03.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.04.07
 
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe § 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 566
2020.04.07
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 6.*) Zakazuje się wywozu lub zbywania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

    1) respiratorów - w okresie, o którym mowa w § 2 ust. 1;

    2) kardiomonitorów - w okresie od dnia 8 kwietnia 2020 r. do odwołania, chyba że wojewoda właściwy ze względu na siedzibę wytwórcy wyrazi, na wniosek wytwórcy, po zasięgnięciu opinii konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, zgodę na ten wywóz lub zbycie.

_________________
*) Uwaga od redakcji: na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.04.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 624), § 6 w brzmieniu nadanym ww. rozporządzeniem stosuje się do zbycia lub wywozu dokonywanego od dnia 8.04.2020 r.