Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2008.12.24
do 2015.11.26
tekst ujednolicony przez redakcję
Istniejące wersje czasowe § 2a
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.12.24
2015.11.27
uchylony przez
2017.02.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 277
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2a. 1. Jednostki, o których mowa w § 2 ust. 2, opisują w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy, przyjęte przez nie zasady uznawania, metody wyceny, zakres ujawniania i sposób prezentacji instrumentów finansowych.

2. Jednostki, które skorzystały z możliwości, o której mowa w § 2 ust. 2, i nie wyceniają instrumentów finansowych w wartości godziwej, zamieszczają w dodatkowych informacjach i objaśnieniach:

  1) dla każdej grupy pochodnych instrumentów finansowych - informację o:

   a) wartości godziwej tych instrumentów, o ile wartość taka może być wiarygodnie ustalona,

   b) rodzaju i charakterystyce tych instrumentów,

  2) dla długoterminowych aktywów finansowych wykazanych w sprawozdaniu finansowym w wartości bilansowej przekraczającej ich wartość godziwą - informację o:

   a) wartości bilansowej i wartości godziwej poszczególnych składników aktywów lub odpowiednich grup składników aktywów,

   b) przyczynach niedokonania odpisów aktualizujących wartość bilansową tych aktywów, w tym przesłankach uzasadniających przekonanie jednostki, że wartość bilansowa zostanie przywrócona.