Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2015.11.27
do 2017.02.15
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.12.24
2015.11.27
zmieniony przez
2017.02.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 277
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do:

  1) umów, których przedmiotem są towary, takich jak kontrakty towarowe, opcje i kontrakty swap, przewidujących dla jednej ze stron prawo do rozliczenia zobowiązania poprzez wydanie środków pieniężnych albo innych aktywów finansowych, z wyjątkiem przypadku, gdy jednostka:

   a) zawarła umowę w celu nabycia, sprzedaży lub wykorzystania towarów i nie stwierdza zajścia okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie postanowień objętych umową,

   b) zawierając umowę, miała zamiar nabycia, sprzedaży lub wykorzystania towarów,

   c) oczekuje wykonania postanowień umowy poprzez dostawę towarów,

  2) zobowiązań, które na podstawie umowy mogą być rozliczone przez jednostkę drogą wydania aktywów finansowych albo własnych instrumentów kapitałowych, pod warunkiem że ilość własnych papierów wartościowych niezbędnych dla rozliczenia zobowiązania zmienia się wraz ze zmianą ich wartości godziwej.

2. (uchylony)