Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2020 r. poz. 29

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1915 oraz z 2019 r. poz. 1043 i 1820) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. poz. 134, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w załączniku nr 1 dodaje się tabelę F w brzmieniu:

   "Tabela F. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych
   w Ministerstwie Finansów, izbach administracji skarbowej oraz Krajowej Informacji Skarbowej,
   zgodnie ze stanowiskami ujętymi w tabeli XII części I, tabeli XIII części I
   oraz tabeli XIV części I załącznika nr 3 do rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

1.510-3.500

II

1.520-3.520

III

1.530-3.540

IV

1.540-3.570

V

1.550-3.600

VI

1.560-3.630

VII

1.570-3.660

VIII

1.580-3.820

IX

1.600-3.980

X

1.620-4.140

XI

1.650-4.340

XII

1.680-4.540

XIII

1.720-4.780

XIV

1.760-5.100

XV

1.800-5.420

XVI

1.850-5.890";

  2) w załączniku nr 3:

   a) w tabeli VI uchyla się część V Urzędy skarbowe,

   b) w tabeli XII uchyla się część II Urzędy celne,

   c) w tabeli XIII uchyla się część VI Urzędy celne.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

___________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 9.01.2020 r.