Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2009.06.18
do 2009.09.16
zmieniony przez
art. 4 
Istniejące wersje czasowe art. 64a
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2009.06.18
zmieniony przez
2009.09.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223
2013.01.01
uchylony przez
2013.03.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 330
2016.07.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1047
2017.12.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2342
2018.02.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 395
2019.02.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 351
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 64a. 1. Oddział, mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

    1) zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji oraz

    2) banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub instytucji finansowej, w rozumieniu przepisów Prawa bankowego

- zwanych dalej "instytucją kredytową lub finansową", ogłasza, sporządzone i zbadane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w państwie siedziby instytucji kredytowej lub finansowej, roczne sprawozdanie finansowe tej instytucji wraz ze sprawozdaniem z działalności oraz opinią biegłego rewidenta.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem z działalności oraz opinią biegłego rewidenta.