Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.12.2019 r. w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2019 r. poz. 2542

Na podstawie art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2019 r. poz. 63, 730, 1018 i 1495) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) sposób przesyłania zgłoszeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

  2) rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy zgłoszeń.

§ 2. Zgłoszenia mogą być przesyłane:

  1) za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych prowadzonej przez urząd obsługujący tego ministra, albo

  2) przez portal podatkowy.

§ 3. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru zgłoszenia jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych prowadzonej przez urząd obsługujący tego ministra.

§ 4. Zgłoszenia mogą być opatrywane:

  1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

  2) podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, jeżeli są przesyłane przez portal podatkowy.

§ 5. Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 1, mogą być opatrywane wszystkie rodzaje zgłoszeń.

§ 6. Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 2, mogą być opatrywane zgłoszenia aktualizacyjne osoby fizycznej będącej:

  1) podatnikiem (ZAP-3);

  2) podatnikiem lub płatnikiem (NIP-7).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.*)

________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25.06.2013 r. w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 753), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244).