Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.12.2019 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2019 r. poz. 2534

Rozdział 11

Szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w pozostałych ewidencjach

§ 40. 1. Ewidencja, o której mowa w art. 138g ustawy, zawiera odpowiednio dane określone w § 30.

2. W przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 138g ust. 1 pkt 4 ustawy, ewidencja, o której mowa w art. 138g ustawy, składa się dodatkowo z zestawień danych dotyczących suszu tytoniowego:

  1) przemieszczanego ze składu podatkowego podmiotu, o którym mowa w art. 138g ust. 1 pkt 4 ustawy, obejmujących:

   a) kody Nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach przemieszczanego suszu tytoniowego,

   b) datę rozpoczęcia przemieszczania suszu tytoniowego,

   c) miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego;

  2) przemieszczanego do składu podatkowego podmiotu, o którym mowa w art. 138g ust. 1 pkt 4 ustawy, obejmujących:

   a) kody Nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach przemieszczanego suszu tytoniowego,

   b) datę rozpoczęcia przemieszczania suszu tytoniowego,

   c) miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego.

§ 41. 1. Ewidencja, o której mowa w art. 138l ust. 1 pkt 1 ustawy, zawiera:

  1) nazwę i adres podmiotu obowiązanego do oznaczania;

  2) datę wydania banderol;

  3) wskazanie właściwego naczelnika urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy;

  4) oznaczenie banderoli;

  5) liczbę banderol wydanych przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy lub wytwórcę znaków akcyzy, liczbę banderol wydanych w zamian za banderole zwrócone niewykorzystane i nieuszkodzone lub liczbę banderol wydanych w ramach normatywu strat;

  6) datę wykorzystania banderol do naniesienia;

  7) datę wysłania banderol poza terytorium kraju;

  8) nazwę i adres producenta zagranicznego;

  9) liczbę banderol:

   a) wydanych do oznaczania,

   b) wysłanych poza terytorium kraju,

   c) wykorzystanych do naniesienia i nieuszkodzonych,

   d) uszkodzonych:

    - przy oznaczaniu,

    - poza oznaczaniem,

   e) utraconych:

    - przy oznaczaniu,

    - poza oznaczaniem,

   f) zniszczonych:

    - przy oznaczaniu, 

    - poza oznaczaniem;

  10) liczbę banderol pozostałych wraz z datą określenia tej liczby;

  11) datę zwrotu banderol:

   a) nieuszkodzonych i niewykorzystanych,

   b) uszkodzonych;

  12) liczbę banderol zwróconych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy lub wytwórcy znaków akcyzy:

   a) nieuszkodzonych i niewykorzystanych,

   b) uszkodzonych:

    - przy oznaczaniu, 

    - poza oznaczaniem;

  13) adnotację właściwego w sprawach znaków akcyzy naczelnika urzędu skarbowego.

2. Ewidencja prowadzona w formie papierowej zawiera dodatkowo:

  1) podpis podmiotu obowiązanego do oznaczania;

  2) pieczęć właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego.

3. Wzór ewidencji, o której mowa w art. 138l ust. 1 pkt 1 ustawy, określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

§ 42. 1. Ewidencja, o której mowa w art. 138l ust. 1 pkt 2 ustawy, zawiera:

  1) nazwę i adres podmiotu prowadzącego skład podatkowy, w którym magazynowane są wyroby akcyzowe właściciela, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, lub podmiotu, o którym mowa w art. 116 ust. 1 pkt 7 ustawy;

  2) datę otrzymania banderol;

  3) oznaczenie banderoli;

  4) liczbę otrzymanych banderol;

  5) datę wykorzystania banderol do naniesienia;

  6) liczbę banderol:

   a) wydanych do oznaczania,

   b) wykorzystanych do naniesienia i nieuszkodzonych,

   c) uszkodzonych:

    - przy oznaczaniu, 

    - poza oznaczaniem,

   d) utraconych:

    - przy oznaczaniu, 

    - poza oznaczaniem,

   e) zniszczonych:

    - przy oznaczaniu, 

    - poza oznaczaniem;

  7) stan banderol wraz z datą określenia tego stanu;

  8) datę zwrotu banderol:

   a) nieuszkodzonych i niewykorzystanych,

   b) uszkodzonych;

  9) liczbę banderol zwróconych właścicielowi, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, lub podmiotowi, o którym mowa w art. 116 ust. 1 pkt 7 ustawy:

   a) nieuszkodzonych i niewykorzystanych,

   b) uszkodzonych:

    - przy oznaczaniu, 

    - poza oznaczaniem.

2. Ewidencja prowadzona w formie papierowej zawiera dodatkowo:

  1) podpis podmiotu prowadzącego skład podatkowy, w którym magazynowane są wyroby akcyzowe właściciela, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, lub podmiotu, o którym mowa w art. 116 ust. 1 pkt 7 ustawy;

  2) pieczęć właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego.

3. Wzór ewidencji, o której mowa w art. 138l ust. 1 pkt 2 ustawy, określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.