Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.12.2019 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2019 r. poz. 2534

Rozdział 3

Księgi kontroli nad produkcją alkoholu etylowego, obrotem nim i jego zużyciem

§ 10. Księgami kontroli, o których mowa w art. 138d ustawy, są:

  1) księga kontroli przerobu alkoholu etylowego określonego w poz. 17 załącznika nr 2 do ustawy, zwanego w niniejszym rozdziale "alkoholem etylowym", na ocet;

  2) księga kontroli rektyfikacji i odwadniania alkoholu etylowego;

  3) księga kontroli produkcji i rozlewu napojów spirytusowych określonych w poz. 18 załącznika nr 2 do ustawy, zwanych w niniejszym rozdziale "napojami spirytusowymi";

  4) księga kontroli produkcji i rozchodu alkoholu etylowego prowadzona przez gorzelnię.

§ 11. 1. Księga kontroli, o której mowa w § 10 pkt 1, zawiera:

  1) datę wykonania czynności podlegającej wpisaniu;

  2) numer referencyjny e-DD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-DD;

  3) obroty alkoholem etylowym, w tym ilość alkoholu etylowego przyjętego, pobranego do produkcji, użytego do wyprodukowania denaturatu octowego, pozostającego na stanie oraz sumę dziennych pozostałości;

  4) obroty denaturatem octowym, w tym ilość otrzymanego, pobranego do sporządzania zacieru, użytego do wyprodukowania zacieru oraz pozostającego na stanie denaturatu octowego;

  5) zawartość alkoholu etylowego w denaturacie octowym;

  6) obroty zacierem, w tym ilość otrzymanego, pobranego do produkcji octu, przerobionego oraz pozostającego na stanie zacieru;

  7) zawartość alkoholu etylowego w zacierze;

  8) przychody octu luzem w przeliczeniu na ocet 10%.

2. Wzór księgi kontroli, o której mowa w § 10 pkt 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 12. 1. Księga kontroli, o której mowa w § 10 pkt 2, zawiera:

  1) datę wykonania czynności podlegającej wpisaniu;

  2) datę wystawienia i numer dokumentu, na podstawie którego pobrano alkohol etylowy do rektyfikacji i odwadniania;

  3) ilości alkoholu etylowego pobranego do rektyfikacji lub odwodnienia;

  4) ilości otrzymanego alkoholu etylowego zawartego w rektyfikacie, alkoholu odwodnionym i innych frakcjach otrzymanych z aparatu.

2. Wzór księgi kontroli, o której mowa w § 10 pkt 2, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 13. 1. Księga kontroli, o której mowa w § 10 pkt 3, zawiera:

  1) datę wykonania czynności podlegającej wpisaniu;

  2) numer i symbol dokumentu, na podstawie którego pobrano alkohol etylowy z magazynu do produkcji i rozlewu napojów spirytusowych;

  3) obroty alkoholem etylowym, w tym ilości alkoholu etylowego pobranego z magazynu, zużytego do produkcji napojów spirytusowych, pozostającego w dziale produkcji;

  4) obroty półproduktami, w tym ilości półproduktów pobranych z magazynu, sporządzonych i zużytych do produkcji napojów spirytusowych, przekazanych do magazynu oraz pozostających w dziale produkcji;

  5) obroty zestawami napojów spirytusowych, w tym ilości zestawów napojów spirytusowych sporządzonych, pozostających w dziale produkcji, rozlanych i przekazanych do magazynu;

  6) obroty alkoholem etylowym poddanym maderyzacji, w tym ilości alkoholu etylowego przekazanego do maderyzacji oraz pobranego z maderyzacji;

  7) obroty alkoholem etylowym zawartym w zlewkach, w tym ilości zlewek powstałych i przekazanych do magazynu.

2. Wzór księgi kontroli, o której mowa w § 10 pkt 3, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 14. 1. Księga kontroli, o której mowa w § 10 pkt 4, zwana dalej "księgą kontroli produkcji i rozchodu alkoholu etylowego", zawiera:

  1) datę wykonania czynności podlegającej wpisaniu;

  2) ilość i ekstrakt pozorny dla każdego sporządzanego zacieru słodkiego;

  3) numer kadzi fermentacyjnej, do której przepompowano sporządzony zacier słodki;

  4) końcowe wskazania licznika objętości alkoholu etylowego;

  5) dzienny uzysk, rozchody i zapas alkoholu etylowego;

  6) wysokość ubytków alkoholu etylowego podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

2. W księdze kontroli produkcji i rozchodu alkoholu etylowego odnotowuje się przebieg produkcji alkoholu etylowego oraz zmiany w produkcji alkoholu etylowego niewynikające ze zmiany ilości zacierów w czasie procesu fermentacji lub zmiany surowca, zmiany w produkcji wynikające z awarii urządzeń oraz wyniki codziennej obserwacji stanu naczynia przelewowego w szafce stągwi oraz posadzki pomieszczeń magazynowych, w których przechowuje się alkohol etylowy.

3. W przypadku stosowania w gorzelni licznika objętości, w księdze kontroli produkcji i rozchodu alkoholu etylowego zamieszcza się informacje o:

  1) otwarciu i badaniu licznika objętości - podając datę i przyczynę otwarcia, stan początkowy i końcowy licznika oraz stan zamknięć urzędowych;

  2) przyczynach powstania usterek - podając datę, godzinę i stan licznika objętości lub innego urządzenia pomiarowego.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w razie wycieku alkoholu etylowego spowodowanego awarią urządzeń lub powstałego wskutek zdarzenia losowego lub siły wyższej.

5. W księdze kontroli produkcji i rozchodu alkoholu etylowego odnotowuje się także każdą ilość alkoholu etylowego wydawaną z magazynu gorzelni.

6. Wzór księgi kontroli produkcji i rozchodu alkoholu etylowego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.