Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2019 r. poz. 2529

Na podstawie art. 41 ust. 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2541) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 2 w ust. 1:

   a) w pkt 1:

    - w lit. a skreśla się wyrazy "i oferowanych na rynkach zagranicznych",

    - w lit. b skreśla się wyrazy "i oferowanych na rynkach zagranicznych",

   b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

    "1a) uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a ustawy, z tytułu wykonywania świadczeń, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy, na rzecz Skarbu Państwa w związku z emisją obligacji oferowanych na rynkach zagranicznych;";

  2) w § 4 po wyrazach "do dnia 30 czerwca 2019 r." dodaje się wyrazy "oraz od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.