Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 21.11.2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2019 r. poz. 2523

Art. 1. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 93 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

   "4. Stawka akcyzy na alkohol etylowy wynosi 6275,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie.";

  2) w art. 94 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

   "4. Stawka akcyzy na piwo wynosi 8,57 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu.";

  3) w art. 95 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

   "4. Stawka akcyzy na wino wynosi 174,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.";

  4) w art. 96 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) na pozostałe napoje fermentowane - 174,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.";

  5) w art. 97 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

   "4. Stawka akcyzy na wyroby pośrednie wynosi 350,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.";

  6) w art. 99:

   a) w ust. 2 pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

    "1) na papierosy, z zastrzeżeniem ust. 10 - 228,10 zł za każde 1000 sztuk i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej;

    2) na tytoń do palenia, z zastrzeżeniem ust. 10 - 155,79 zł za każdy kilogram i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej;

    3) na cygara i cygaretki - 433,00 zł za każdy kilogram.",

   b) w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

    "1) na papierosy - 378,38 zł za każde 1000 sztuk;

    2) na tytoń do palenia - 252,25 zł za każdy kilogram.";

  7) w art. 99a:

   a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Stawka akcyzy na susz tytoniowy wynosi 252,25 zł za każdy kilogram.",

   b) w ust. 4 część wspólna otrzymuje brzmienie:

    "- bez jego oznaczenia znakami akcyzy, stawka akcyzy wynosi 504,50 zł za każdy kilogram.";

  8) w art. 99b ust. 4 otrzymuje brzmienie:

   "4. Stawka akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych wynosi 0,55 zł za każdy mililitr.";

  9) w art. 99c ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

   "4. Stawka akcyzy na wyroby nowatorskie wynosi 155,79 zł za każdy kilogram i 32,05% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.

   5. W przypadku produkcji, o której mowa w ust. 1, niezgodnej z art. 47, stawka akcyzy na wyroby nowatorskie wynosi 155,79 zł za każdy kilogram i 32,05% trzykrotności średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.".

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.